szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Konkurs- ochrona i promocja zdrowia 2011

      

ZARZĄDZENIE NR 40/2011 

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 5 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2011 roku w zakresie:

Ochrony i Promocji Zdrowia.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz obowiązującej Uchwały Rady Miasta Pionki Nr VII/85/2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011”

 

 

               Burmistrz Miasta Pionki

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1.      Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

2.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

 

§ 3.

Do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 powołuje się komisję konkursową w składzie:

1. Alina Gola  – Przewodnicząca Komisji,

2. Anna Grzyb-Gregorczyk – Członek,

3. Edyta Rutkowska - Członek.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Pionki

                                                             

 /./Marek Janeczek

                                                                                          

 

Konkurs na realizację zadań własnych Gminy Miasto Pionki w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w 2011 roku

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki Nr VII/85/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia ,, Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2011”

                                         Burmistrz Miasta Pionki

                                                              ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionych zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Pionki wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Na realizację zadania Burmistrz Miasta Pionki przeznaczy środki, które określone zostały w  projekcie budżetu Miasta Pionki na rok 2011 w kwocie 10.000 zł

 

 

Rodzaj zadania: Ochrona i Promocja Zdrowia.

 

Zasady przyznawania dotacji:

1.      Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)

2.      Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3.      Dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

4.      W przypadku wspierania wykonania zadania publicznego, wymagany minimalny finansowy     wkład własny oferenta w realizację zadania wynosi 10 % wartości projektu.

5.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.   Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.

7.  W przypadku otrzymania dotacji w kwocie innej niż ta, o którą wystąpiono, oferent zobowiązany jest dostosować harmonogram i kosztorys, w tym wkład własny z zachowaniem  procentowego udziału przedstawionego w pierwotnej ofercie.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Pionki, a oferentem.

9. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki, chyba, że dopuszcza tego ustawa.

10.Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizację dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.

11.Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia oferty przez danego oferenta przed rozstrzygnięciem konkursu, ale tylko w przypadku, gdy zażąda tego organ zlecający zadanie.

12.  Zadania będą dofinansowane w następujący sposób:

       - jednorazowe przekazanie przyznanej dotacji na rachunek    bankowy Zleceniobiorcy w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy,

          - kwota dotacji może być przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy maksymalnie w trzech ratach w okresie do 30 dni od podpisania umowy, ale dopiero po złożeniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania i zaakceptowaniu go przez Zleceniodawcę

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane w okresie od dnia 01.05.2011 r. do dnia 15 grudnia 2011 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2.Dopuszczone jest 10% przesunięcie wydatków w pozycji jednostkowej kosztów dotacji.   

3.Przesunięcia w wydatkach budżetowych przekraczających 10% zadania realizowanego przez organizację, objętego dotacją z budżetu Gminy Miasta Pionki, mogą nastąpić w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Pionki.

4.Zadania winny być zrealizowane ze szczególną starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i warunki składania ofert:

 

 1.  Termin składania ofert: 26.04.2011 r. do godz. 15.00
 2.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w określonym terminie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Burmistrza Miasta Pionki, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta, 26-670 Pionki, Al. Jana Pawła II 15 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta).
 3.  Czytelnie wypełnione oferty, odrębne dla każdego zadania, muszą być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2011r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.   Nr 6, poz. 25),
 4.  Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta oraz pieczątką imienną osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, złożona wraz z wymaganymi załącznikami
  w jednym egzemplarzu, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs – Ochrona i Promocja Zdrowia”, z podaniem priorytetu  wybranego spośród wyszczególnionych w ogłoszeniu.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Statut organizacji
 2. Aktualny odpis lub wyciąg z rejestru sądowego (ważny trzy miesiące od daty wystawienia) – dopuszcza się kserokopię poświadczoną z zgodność z oryginałem,
 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności realizowanej przez podmiot za  2010 r.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za  2010 r.
 5. Pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko organizacji ubiegającej się o udzielenie dotacji, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu  podmiotu.
 6. Pisemne oświadczenia o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego, ZUS) oraz zobowiązań podatkowych wobec Gminy Miasto Pionki, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu. W przypadku gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji  zgodnie ze statutem organizacji konieczne są pełnomocnictwa do działania  w imieniu organizacji.
 7. Tytuł prawny bądź umowę na korzystanie z obiektów lub lokali zlokalizowanych na terenie Miasta Pionki, koniecznych do realizacji programu.
 8. Kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilnej z księgowym rozliczającym dotację lub podmiotem zawodowo trudniącym się rachunkowością, bądź oświadczenie osoby odpowiadającej za prowadzenie rachunkowości.

 

UWAGA:

 

 • dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być opisane i opatrzone kolejnym numerem        (w prawym górnym rogu Þ   Przykład: Załącznik nr 1 do oferty na realizację zadania własnego Gminy Miasto Pionki w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia )

      oraz wymienione w ofercie w porządku nadanej numeracji,

 

 • dokumenty składane w kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę),

 

    Jeżeli oferent składa kilka ofert na dane zadanie, to wtedy wymagany jest jeden komplet w/w załączników do oferty.

     

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

·            Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

·            Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez           

        Burmistrza Miasta Pionki.

·            Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.

·            Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji                        

        i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Burmistrza Miasta Pionki.

·            Decyzja Burmistrza w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej 

        dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.

·            Decyzja Burmistrza stanowi podstawę do zawarcia umów z podmiotami, których oferty 

        zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

·            Lista podmiotów, które przystąpiły do konkursu oraz wyniki konkursu zostaną podane do 

        publicznej wiadomości.

 

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

·        złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

·        niekompletne (np. brak koperty i opisu na kopercie, brak podpisów, brak załączników itp.)

·        dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji,

·        dotyczące zadania niezgodnego z wymienionymi w ogłoszeniu o konkursie,

·        złożone przez podmiot nieuprawniony (zgodnie z warunkami ogłoszenia o konkursie),

·        złożone po terminie,

·        niezgodne z priorytetem,

·        z niską oceną merytoryczną,

·        podpisane niezgodnie z załączonym rejestrem

·        podmiotów, które nie wykonały należycie lub nie złożyły prawidłowego sprawozdania z                  realizacji zadań, wynikających z umów zawartych z Gminą Miasto Pionki w roku poprzednim.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

·        wartość merytoryczna oraz jej atrakcyjność z punktu widzenia priorytetów społecznych                               miasta (0 – 50 punktów)

·        spójność zakresu rzeczowego zadania z warunkami ogłoszenia (0 lub 2 punkty)

·         liczba adresatów - beneficjentów projektu adekwatna do rodzaju zadania i planowanych   

       wydatków (0 – 8 punktów)

·        dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (0 – 10 punktów)

·        rzetelność kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; przejrzystość i zasadność kalkulacji kosztów (0 – 5 punktów)

·        wysokość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania (0 – 5 punktów)

·        możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby organizacyjne, rzeczowe i kadrowe wykorzystane przy realizacji projektu) (0 – 8 punktów)

·        zasięg przedsięwzięcia (0 – 10 punktów)

·        ocena dotychczasowej współpracy z Gminą  (rzetelność i terminowość rozliczeń w latach ubiegłych) (0 lub 2 punkty)

Najwyższa możliwa liczba uzyskanych punktów – 100.

Inne ważne informacje:

 

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, stanowi ona załącznik do umowy ze stowarzyszeniem na realizację zadania zleconego.

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Pionki na realizację zadania.

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sporządzania i składania sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie (wg wzoru sprawozdania opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) .

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym Gminy Miasto Pionki podczas realizacji zadania.

5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przedstawienie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
w Pionkach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, protokółów, wykazu adresatów zadania itp.) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kontrola, o której mowa w pkt 5 nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

 

 

Wzór oferty, załączników, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje  dotyczące Konkursu dostępne są w :

WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU  UM Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, pokój Nr 16        (I piętro), tel. 048 341 42 30 (Andrzej Iwanowski), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Pionki: http://www.bip.pionki.mserwer.pl , w zakładce: Ogłoszenia/Organizacje Pozarządowe.

 

Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyn.

Na wybrane zadania oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1.      Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2.      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.  Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

3.      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4.      Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

5.      Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pionki Nr 40/2011 z dnia 05.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w 2011 roku oraz powołania komisji konkursowej.

 

Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych tego samego rodzaju w latach  poprzednich

Burmistrz Miasta Pionki w 2005r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia jednemu podmiotom  na kwotę 2.000, 00zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2006r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia jednemu  podmiotom  na kwotę 2.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2007r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia jednemu podmiotom  na kwotę 2.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2008r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dwóm podmiotom  na kwotę 5.000, 00zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2009r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dwóm podmiotom  na kwotę 5.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2010r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia trzem podmiotom  na kwotę 5.000,00 zł.

 

 

Zarządzenie- ochrona i promocja zdrowia 2011

Ogłoszenie- ochrona i promocja zdrowia

 
informacje wprowadził:Agnieszka Chrzanowska
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Grudnia 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341