szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Rada Miasta:
Organizacja Rady Miasta

RADA   MIASTA   PIONKI:

Adres: 26-670 Pionki, Al. Jana Pawła II 15
Telefon: 48 342 42 21
               radamiasta@pionki.pl
Email:
biurorm@pionki.pl
Pokój: 3,4

 

KOMPETENCJE RADY MIASTA


(art.18 ustawy o samorządzie gminnym)
Pełne informacje o pracy Rady Miasta w zakładce BIP:  Prawo lokalne/Statut Miasta -Załącznik nr 2  Regulamin Rady

http://www.bip.pionki.mserwer.pl/index.php?id=9


Art. 18.

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

     1) uchwalanie statutu gminy,

     2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

     3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

     4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

     5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

     6) uchwalanie programów gospodarczych,

     7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

     8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

     9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

          a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

          b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

          c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

          d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

         e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

          f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

          g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

          h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

          i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

     10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

     11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

     12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

     12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

     13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

     14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

     14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

     15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 
informacje udostępnił:Beata Michalska
data udostępnienia: 2010-08-27 18:44:37
ostatnia modyfikacja: Beata Michalska 2016-01-08 15:08:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339