szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
CAL - Centrum Aktywności Lokalnej:
Regulamin wynagrodzeń

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W PIONKACHRozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach zwany dalej „regulaminem” określa:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników,

 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego,

 3. warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

 4. warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

 5. świadczenia pieniężne związane z pracą,

 6. sposób i termin wypłaty wynagrodzenia.

§ 2

Przed dopuszczeniem do Pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z niniejszym Regulaminem. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zawarte jest w umowie o pracę.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy – oznacza to Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach ,

 2. pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

 3. dyrektorze – oznacza to Dyrektora Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach lub osobę, którą Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach upoważni do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu

 4. ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
  (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),

 5. rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy.

Rozdział 2

Wymagania kwalifikacyjne pracowników


§ 4

1. W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 398).Rozdział 2

Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego§ 5

1. W Centrum Aktywności Lokalnej obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

§ 6

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Pracownikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze zgodne z kategorią zaszeregowania, nie niższe niż określone w rozporządzeniu i nie wyższe niż w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Ustala się stawki miesięczne kwot wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych, określone w załączniku nr 1 Regulaminu.

4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

5. Wynagrodzenie zasadnicze podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji podany przez GUS.

§ 7

1. Pracownikowi przysługują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.

2. Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 4

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa

§ 8

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może przyznać pracownikowi premię.

2. Decyzję o wysokości premii uznaniowej indywidualnej dla danego pracownika podejmuje Dyrektor CAL.

3. Premia może mieć charakter jednorazowy bądź okresowy i jest przyznawana kwotowo
w zależności od posiadanych środków w maksymalnej wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Premię przyznaje się biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. sumienne, rzetelne, wzorowe wypełnianie obowiązków,

 2. stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

 3. wykazywanie się inicjatywą w pracy,

 4. wykonywanie dodatkowych zadań,

 5. dyspozycyjność pracownika,

 6. operatywność i efektywność w wykonywaniu zadań

 7. przestrzeganie dyscypliny pracy.

5. Wypłata premii następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia.Rozdział 5

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,


§ 9


1. Pracownikom zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach i samodzielnych stanowiskach przysługuje dodatek funkcyjny określony w załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Dodatek funkcyjny jest pomniejszony za czas nie wykonywania pracy z powodu pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego i urlopu macierzyńskiego.


§ 10


 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi przysługuje dodatek specjalny.

 2. Dodatek specjalny przyznaje Dyrektor CAL, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w maksymalnej wysokości miesięcznej do 40% łącznie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

 3. Dodatek specjalny jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownikowi przyznano prawo do dodatku specjalnego lub wyższej wysokości tego dodatku, jeżeli przyznanie dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca,

 • za dany miesiąc, jeżeli przyznanie dodatku specjalnego lub wyższej wysokości tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 1. Dodatek specjalny jest pomniejszony za czas nie wykonywania pracy z powodu pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego i urlopu macierzyńskiego.


Rozdział 6

Świadczenia pieniężne związane z pracą


§ 11


1. Pracownikowi przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

 • świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

 • świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 237 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń;

 • odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa;

 • odprawy po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie.Rozdział 7

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń


§ 12


1. Wynagrodzenia za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca, jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody lub w kasie UM w Pionkach w godzinach urzędowania.Rozdział 8

Postanowienia końcowe


§ 13


1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. W sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ. U. Nr 50, poz. 398).

2. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.
Dyrektor CAL

(-) Małgorzata Kacprzak
Załącznik nr 1

do Regulaminu WynagrodzeniaTabela minimalnych i maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego


L.p.

Kategoria zaszeregowania

Minimalna i maksymalna kwota w złotych

1.

I

1 100 – 1 500

2.

II

1 120 – 1 520

3.

III

1 140 – 1 540

4.

IV

1 160 – 1 600

5.

V

1 180 – 2 000

6.

VI

1 200 – 2 100

7.

VII

1 250 – 2 250

8.

VIII

1 300 – 2 400

9.

IX

1 350 – 2 600

10.

X

1 400 – 2 800

11.

XI

1 450 – 3 000

12.

XII

1 500 – 3 200

13.

XIII

1 600 – 3 600

14.

XIV

1 700 – 4 000

15.

XV

1 800 – 4 200

16.

XVI

1 900 – 4 600

17.

XVII

2 000 – 4 700

18.

XVIII

2 200 – 4 800

19.

XIX

2 400 – 4 900

20.

XX

2 600 – 5 200

21.

XXI

2 800 – 5 600

22.

XXII

3 000 – 6 000
Załącznik nr 2

do Regulaminu Wynagrodzenia


Stawki dodatku funkcyjnego


L.p.

Stanowisko pracy

Maksymalna stawka % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego z załącznika nr 1 rozporządzenia

1.

Główny księgowy

od 40% do 90% 
informacje udostępnił:Marcin Alot CAL
data udostępnienia: 2013-08-26 09:56:37
ostatnia modyfikacja: Marcin Alot CAL 2013-08-26 14:23:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339