szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
CAL - Centrum Aktywności Lokalnej:
Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W PIONKACHROZDZIAŁ 1

Zasady Ogólne


§ 1

Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 2

CAL organizuje zadania wynikające ze statutuROZDZIAŁ 2

Organizacja CAL-u


§ 3

Kierownictwo CAL-u


1. Działalnością Centrum Aktywności Lokalnej kieruje Dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.

2. Dyrektor realizuje zadania CAL na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Pionki i w jego granicach dokonuje czynności prawnych. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Pionki.

4. Dyrektor CAL zatrudnia i zwalnia pracowników oraz dokonuje w stosunku do nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

5. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

księgowością

pracownikami merytorycznymi

pracownikami obsługi


§ 4

Struktura wewnętrzna CAL-u


CAL posiada następujące stanowiska pracy:

specjalista ds. imprez

inspektor ds. kina i edukacji filmowej

inspektor ds. organizacji pozarządowych i współpracy z biznesem

inspektor ds. multimediów i promocji

referent ds. multimediów i promocji

inspektor ds. informacji turystycznej oraz nadzoru i promocji „Izby Czarnej Płyty”

inspektor ds. działań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych

inspektor ds. działań artystycznych w zakresie teatru

inspektor ds. działań artystycznych w zakresie muzyki

inspektor ds. obsługi sprzętu

pracownik gospodarczy - sprzątaczka x 2

pracownik gospodarczy – woźny

główny księgowy (obsługa księgowa i kadrowa)

§ 5

Podział zadań pomiędzy pracowników CAL-u


1. Stanowisko specjalisty ds. imprez

 • koordynacja wykorzystania sal CAL-u na imprezy, spotkania, warsztaty itp. i przygotowywanie odpowiednich umów,

 • organizacja imprez własnych CAL-u i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu imprez organizatorów korzystających z pomieszczeń CAL-u,

 • współpraca przy organizacji imprez własnych i organizacji odbywających się w placówce imprez innych organizatorów,

 • organizacji imprez plenerowych,

 • organizacja działalności sekcji artystycznych w siedzibie CAL-u,

 • układanie programu dla Uniwersytetu III Wieku,

 • promocja i sprzedaż działań CAL-u,

 • nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami,

 • realizacja obowiązków dyrektora pod jego nieobecność.


2 . Stanowisko inspektora ds. kina i edukacji filmowej

 • koordynacja wykorzystania możliwości kinowych CAL-u,

 • planowanie repertuaru kinowego oraz zakup potrzebnych elementów do jego realizacji,

 • organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów,

 • prowadzenie DKF-u,

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu festiwali, letnich spotkań , konkursów itp. o tematyce filmowej,

 • pozyskiwanie funduszy na prowadzenie DKF-u, festiwali, warsztatów itp.,

 • prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych z edukacji filmowej,

 • aktywizacja lokalnej społeczności,

 • promocja i sprzedaż działań CAL-u.


3. Stanowisko specjalisty ds. organizacji pozarządowych i współpracy z biznesem

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem

 • opieka nad Centrum Wolontariatu,

 • zajmowanie się poradnictwem, doradztwem, konsultacją dla organizacji pozarządowych,

 • organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych i wolontariatu,

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu spotkań, szkoleń, konferencji

 • współpraca ze sferą biznesu,

 • zawiązywanie z firmami partnerstwa związanego z pozyskiwaniem funduszy na cele statutowe CAL-u,

 • tworzenie bazy sponsoringu,

 • prowadzenie poradnictwa zawodowego,

 • pozyskiwanie środków na działalność statutową CAL-u,

 • promocja i sprzedaż działań CAL-u,

 • aktywizacja lokalnej społeczności.


4. Stanowisko inspektora ds. multimediów i promocji

 • prowadzenie lokalnego medium o zasięgu na terenie miasta Pionki oraz otaczających miasta gmin (lokalna rozgłośnia radiowa, lokalne studio TV),

 • prowadzenie strony internetowej CAL-u,

 • prowadzenie profili CAL na stronach społecznościowych,

 • obsługa sprzętu projekcyjnego, wizyjnego, nagłaśniającego i oświetleniowego,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu sekcjom na imprezach, spotkaniach,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu na konferencjach, szkoleniach itp.

 • nagrywanie i obróbka reportaży o ważnych wydarzeniach w Pionkach i regionie,

 • promocja i sprzedaż działań CAL-u,

 • pozyskiwanie i prowadzenie bazy odbiorców (osoby indywidualne, firmy, organizacje) na imprezy, warsztaty itp. CAL,

 • wykonywanie plakatów, materiałów promocyjnych CAL,

 • prowadzenie kafejki internetowej.


5. Stanowisko referenta ds. multimediów i promocji

 • prowadzenie lokalnego medium o zasięgu na terenie miasta Pionki oraz otaczających miasta gmin (lokalna rozgłośnia radiowa, lokalne studio TV),

 • prowadzenie strony internetowej CAL-u,

 • prowadzenie profili CAL na stronach społecznościowych,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu sekcjom na imprezach, spotkaniach,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu na konferencjach, szkoleniach itp.

 • nagrywanie i obróbka reportaży o ważnych wydarzeniach w Pionkach i regionie,

 • promocja i sprzedaż działań CAL-u,

 • pozyskiwanie i prowadzenie bazy odbiorców (osoby indywidualne, firmy, organizacje) na imprezy, warsztaty itp. CAL,

 • prowadzenie kafejki internetowej.6. Stanowisko inspektora ds. informacji turystycznej oraz nadzoru i promocji „Izby Czarnej Płyty”

 • promocja walorów turystyczno-krajoznawczych regionu,

 • współpraca z organizacjami turystycznymi oraz instytucjami w zakresie tworzenia produktu turystycznego,

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu imprez turystyczno-rekreacyjnych

 • nadzór i opieka oraz poszerzanie kolekcji w „Izbie Czarnej Płyty”,

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu imprez, festiwali, spotkań związanych z działalnością „Izby Czarnej Płyty”,

 • aktywizacja lokalnej społeczności,

 • obsługa kasy biletowej podczas imprez.


7. Stanowisko inspektora ds. działań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych

 • prowadzenie Galerii „Format”

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu imprez, spotkań, konkursów, warsztatów związanych z działalnością Galerii „Format”,

 • prowadzenie sekcji plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • organizacja i prowadzenie plenerów plastycznych,

 • współtworzenie programu dla Uniwersytetu III Wieku,

 • aktywizacja lokalnej społeczności.


8. Stanowisko inspektora ds. działań artystycznych w zakresie muzyki

 • prowadzenie sekcji muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • współtworzenie programu dla Uniwersytetu III Wieku,

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu imprez, festiwali, warsztatów, konkursów związanych z muzyką,

 • aktywizacja lokalnej społeczności.


9. Stanowisko inspektora ds. działań artystycznych w zakresie teatru

 • prowadzenie sekcji teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • współtworzenie programu dla Uniwersytetu III Wieku,

 • organizacja i nadzorowanie przygotowania oraz przebiegu imprez, festiwali, warsztatów, konkursów związanych z teatrem,

 • aktywizacja lokalnej społeczności.


10.Stanowisko inspektora ds. obsługi sprzętu

 • obsługa sprzętu projekcyjnego, wizyjnego, nagłaśniającego i oświetleniowego,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu sekcjom na imprezach, spotkaniach,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu na konferencjach, szkoleniach itp.

 • pomoc przy obsłudze techniczno-porządkowej.


11.Stanowisko pracownika gospodarczego – sprzątaczki x 2

 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach CAL-u,

 • zakupy środków czystości,

 • dyżury podczas imprez, konferencji, spotkań w CAL-u,

 • obsługa szatni podczas imprez, konferencji, spotkań w CAL-u

 • przygotowywanie podstawowych posiłków podczas podczas imprez, konferencji, spotkań w CAL-u.

12.Stanowisko pracownika gospodarczego – woźny

 • otwieranie placówki,

 • utrzymanie porządku wokół budynku CAL-u,

 • konserwacja, drobne naprawy w i wokół budynku CAL-u,

 • pomoc przy obsłudze techniczno-porządkowej.


13. Stanowisko głównego księgowego prowadzenie rachunkowości jednostki,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i gospodarczymi,

 • współopracowywanie planów finansowych,

 • dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

 • obsługa finansowa inwestycji i remontów,

 • obsługę zakupów inwestycyjnych oraz środków przyznanych na realizację zadań specjalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi,

 • kontrola wewnętrzna CAL-u:

a) zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
b)dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

 • nadzór nad działalnością finansowo – księgową, odpowiedzialność za tą działalność,

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz płacowej.


Rozdział III

Przepisy końcowe


§ 6


1. Szczegółowe obowiązki służbowe poszczególnych pracowników CAL-u określają imienne zakresy czynności.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Schemat Organizacyjny CAL-u w Pionkach stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną jest informacją ogólnie dostępną.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

5. Zmiany do niniejszego regulaminu dokonuje dyrektor w trybie właściwym dla jego nadania.

P.O.  Dyrektor CAL

(-) Ewa Wąsik

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

DYREKTORA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

PIONKI

z 28 listopada 2014 r.


w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym CAL


zarządzam co następuje :


§1

Określa się w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach strukturę wewnętrzną CAL.

CAL posiada następujące stanowiska pracy:

specjalista ds. imprez

inspektor ds. kina i edukacji filmowej

inspektor ds. organizacji pozarządowych i współpracy z biznesem

inspektor ds. multimediów i promocji

referent ds. multimediów i promocji

inspektor ds. informacji turystycznej oraz nadzoru i promocji „Izby Czarnej Płyty”

inspektor ds. działań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych

inspektor ds. działań artystycznych w zakresie teatru

inspektor ds. działań artystycznych w zakresie muzyki

inspektor ds. obsługi sprzętu

pracownik gospodarczy - sprzątaczka – 2 stanowiska

pracownik gospodarczy – woźny

główny księgowy (obsługa księgowa i kadrowa)§2


Za wykonanie Zarządzenia odpowiada P.O. Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej
w Pionkach.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje udostępnił:Marcin Alot CAL
informacje wytworzył:Ewa Wąsik
data udostępnienia: 2013-08-26 09:56:23
ostatnia modyfikacja: Marcin Alot CAL 2014-12-09 12:32:35 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego
(wprowadzono przez Małgorzata Kacprzak: 26 08 2013 14:35:51)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339