szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
CAL - Centrum Aktywności Lokalnej:
Regulamin naboru

REGULAMIN

PRZEPROWADZANIA PROCESU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W PIONKACHRegulamin ustala otwarte i konkurencyjne zasady zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.


§ 1

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze
(zwane dalej urzędniczymi)


1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor CAL w oparciu o informacje o wakującym stanowisku.

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 powinna być przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu CAL.

3. Opis stanowiska pracy musi zawierać:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków pracowniczych,

b) określenie szczegółowych wymagań zakresie zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji stawianych kandydatom do pracy,

c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

d) określenie odpowiedzialności,

e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter pracy na danym stanowisku.

4. Decyzja Dyrektora na dane stanowisko pracy powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.


§ 2

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor.

2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

3. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.§ 3


Etapy naboru

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępny nabór kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Stosowane metody doboru kandydatów:

a) test kwalifikacyjny,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

6. Pracodawca dopuszcza możliwość zastosowania obydwu lub tylko jednej z metod naboru.

7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

8. Informacja o wynikach naboru.

9. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

10.Zabezpieczenie dokumentów aplikacyjnych.


§ 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pionkach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 15.

2. Dopuszcza się możliwość umieszczania ogłoszeń dodatkowo w:

a) urzędach pracy,

b) prasie,

c) radiu.

3. Ogłoszenie umieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń na okres nie krótszy niż 10 kolejnych dni kalendarzowych.


§ 5

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


1. Dokumenty aplikacyjne przyjmuje się wyłącznie w terminach określonych w ogłoszeniu.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się :

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) kserokopie świadectw pracy, o ukończonym stażu, przygotowaniu zawodowym,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku .

3. Dokumenty aplikacyjne składa się do Urzędu Miasta w Pionkach w formie pisemnej.

4. W przypadku dokumentów aplikacyjnych nadesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

5. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze i podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.


§ 6

Wstępna weryfikacja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych


1. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wyłonienie aplikacji spełniających wszystkie ustalone kryteria formalne.


§ 7

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne


1. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszcza się w BIP Urzędu Miejskiego.

2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich

miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne jest dostępna w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.


§ 8

Metody kwalifikacji kandydatów


1. Na metody kwalifikacji składają się: a) test kwalifikacyjny, b) rozmowa kwalifikacyjna.

2. Możliwe są do stosowania obydwie metody wymienione w pkt. 1 lub jedna z nich.

3. W przypadku zastosowania obydwu metod kwalifikacji wagę każdej z nich ustala Dyrektor CAL.


§ 9

Test kwalifikacyjny


1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. O doborze i układzie pytań testowych decyduje Dyrektor CAL.

3. Pytania w teście kwalifikacyjnym mają odpowiednią skalę punktową.

4. Przed każdym z naborów decyzją Dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej zostanie określona szczegółowa punktacja testu kwalifikacyjnego.


§ 10

Rozmowa kwalifikacyjna


1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zbadanie:

a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) posiadanej wiedzy, w szczególności z zakresu zadań realizowanych przez CAL w Pionkach oraz obowiązków i zakresu odpowiedzialności na proponowanym stanowisku,

c) celów zawodowych kandydata,

d) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach poprzednio zajmowanych przez kandydata,

e) nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Dyrektor oraz Komisja Rekrutacyjna przez niego powołana.


§ 11

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy


1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół powinien zawierać:

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

b) liczbę kandydatów, ich imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

c) uzasadnienie dokonanego wyboru.

3. Protokół z procesu naboru podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.


§ 12

Informacja o wynikach naboru


1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja o której mowa w pkt. 1 zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

c) nazwę stanowiska, na którym zostanie zatrudniony,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

3. W przypadku, gdy stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy, dopuszczalne jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby z listy kandydatów zawartej w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.


§ 13

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę


1. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata. 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie dołączone do jego akt osobowych.

4. Pracodawca kieruje kandydata do objęcia stanowiska na badania lekarskie.

5. Umowę o pracę wyłonionego w procesie naboru kandydata podpisuje Dyrektor.

6. Pracownik otrzymuje umowę o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.


§ 14

Zabezpieczenie dokumentów aplikacyjnych


1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie niszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego zostaną niezwłocznie zniszczone.


Dyrektor CAL

(-) Małgorzata Kacprzak

 
informacje udostępnił:Marcin Alot CAL
data udostępnienia: 2013-08-26 14:26:51
ostatnia modyfikacja: Marcin Alot CAL 2013-08-26 14:28:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339