szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Podział środków finansowych na 2015 rok dla oraganizacji pozarządowych w zakresie ,,Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2015

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 3 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2015 roku

 zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę

 Miasta Pionki w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr

 Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami), w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz. 1118) oraz w związku z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Pionki Nr IV/20/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2015”

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 roku”


Priorytet nr 1: „Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 12.000,00 zł.

Priorytet nr 2: „Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”- 8.000,00 zł.

Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 20.000,00 zł

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29.01.2015 r., w dziale 921 w rozdziale 92195 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pionki

/./ Romuald Zawodnik

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki nr 52/2015

z dnia 03.04.2015 r.


Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


Priorytet 11.

Stowarzyszenie Seniorów ,,Barwy Życia”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


1.000,00 zł


2.

Społeczne Ognisko Artystyczne


Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


2.100,003.

Stowarzyszenie Seniorów ,,Kontrast”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


600,00 zł


4.

Stowarzyszenie Klub Seniora ,,Promyk Nadziei”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


600,00 zł


5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1

w Pionkach

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


2.800,00 zł


6.

ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


2.000,00 zł


7.

Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe ,,MUZAK”


Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


1.800,00 zł


8.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki


1.100,00 zł


Priorytet 21.


ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
5.000,00 zł


2.
Stowarzyszenie ASTA

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
3.000,00 zł


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341