szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2012

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 10 lutego 2012 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2012 roku.


Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XX/163/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.


  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadania z zakresu ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”


Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o którym mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.


  1. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła - 124.800,00 zł.

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2012 przyjętym uchwałą Nr XXI/175/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2011 r., w dziale 926 w rozdziale 92695 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.


Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki

Nr 24/2012 z dnia 10.02.2012 r.


Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji1.UKS „BETA”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki
15.000,00 zł.2.MUKS „Delfin”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki
9.000,00 zł.


3.


KS ,,Centrum TANG SOO DO”
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki
3.000,00 zł.4.UKS ,,CHAMPION”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki
30.000,00 zł.5.UMKS „Junior”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki
8.000,00 zł.6.PTS


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki
10.000,00 zł.7.Stowarzyszenie ,,ASTA”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”
3.200,00 zł.8.

KS ,,Proch”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”45.000,00 zł.9.

PST ,,Challenge”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”1.600,00 zł.


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:Andrzej Iwanowski
data ostatniej modyfikacji: 13 Lutego 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341