szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta:
Analiza gospodarkim odpadami za 2014r.

 

 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

GMINY MIASTA PIONKI

ZA ROK 2014

Kwiecień 2015

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r.  poz. 1399 z późn. zm.), gminy dokonują analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

1)      możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2)      potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

3)      koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

4)      liczby mieszkańców,

5)      liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

6)      ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

7)      ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i transport od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2014 roku realizowane było przez Radkom Sp. z o.o. ul. Witosa 94 , 26-600 Radom. Firma ta została wybrana w trybie przetargów nieograniczonych, w okresie od 01.01.2014 r.   wykonywała te usługę samodzielnie a od 01.07.2014 do 31.12.2014r. wspólnie  w konsorcjum z Gabryś Maciej „Ma-Ga”, ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.  Zagospodarowanie odpadów prowadził Radkom Sp. z o.o. ul. Witosa  94, 26-600 Radom z którą zawarto umowę na zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Pionki.

Na terenie Gminy Miasta Pionki zorganizowano  punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zakładowa 7 do którego można było oddać: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej na terenach wiat śmietnikowych znajdowały się pojemniki na odpady: plastik, papier i szkło.

Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Miasta: ul. 15 Stycznia, ul. Boh. Studzianek i ul. Sienkiewicza (Stokrotka), natomiast zużyte baterie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

I. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (przede wszystkim instalacje mechaniczno-biologiczne) lub unieszkodliwienia (przede wszystkim składowanie odpadów na składowiskach).

 

Odpady przekazano do PPHU Radkom Sp. z o. o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Witosa 94, 26-600 Radom do instalacji mechaniczno – biologicznej przetwarzania odpadów gdzie zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

- ilość przekazanych odpadów komunalnych 20 03 01: 4 178,71 Mg (proces R12) ,

  w tym: ilość pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych 19 12 12: 1 667,21 Mg
  
(proces D05).

- ilość selektywnie zbieranych odpadów (bez budowlanych (kod 17 … ) :  326,2 Mg

- ilość selektywnie zbieranych odpadów budowlanych 170101, 170107, 170904) ;  187,4 Mg

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego powinny trafić do instalacji wyznaczonej dla regionu radomskiego tj. Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, składającej się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej 102000 Mg/rok (RIPOK), linii do kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej 45000 Mg/rok oraz Składowiska odpadów w m. Radom – Wincentów – pojemność pozostała do wypełnienia 1137334 m³ (RIPOK), Składowiska odpadów w m. Warka, gm. Warka – pojemność pozostała do wypełnienia 558247 m³(RIPOK). W przypadku gdy w/w instalacja ulega awarii lub z innych przyczyn nie może przyjmować odpadów zostały wyznaczone instalacje zastępcze ( tabela nr 80 WPGO). Minimalne moce przerobowe wymagane dla regionalnych instalacji do obsługi radomskiego regionu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiono w tabeli nr 79 WPGO. W związku z powyższym wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami rozwiązania są wystarczające do zapewnienia możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Pionki.

 

II. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Analiza systemu wykazuje następujące problemy i potrzeby w 2015r.:

Ø  zrównoważenie wpływów i wydatków na gospodarkę odpadami poprzez zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu oraz poprzez zwiększenie wpływów z opłat za odbiór i składowanie odpadów,

Ø  zwiększenie ilości miejsc/powierzchni punktów zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej,

Ø  zwiększenie ilości pojemników  do selektywnej zbiórki odpadów,

Ø  selektywny odbiór odpadów selektywnie zbieranych  (nie mieszanie frakcji odpadów) i odpłatne ich zagospodarowanie (papier, plastiki),

Ø  edukacja ekologiczna mieszkańców,

Ø  lokalizacja gospodarstw, które nie złożyły deklaracji,

Ø  kontrola odbieranych odpadów pod względem selektywnej zbiórki,

Ø  kontrola firmy zbierającej odpady,

Ø  zwiększyć ilość pojemników do zbierania odpadów zmieszanych egzekwując od zarządów
budynków wielorodzinnych ilość pojemników zgodną z regulaminem utrzymania czystości
i porządku w gminie,

 

III. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2014 ROKU  
1.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 306 064,30 zł

2. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 332 217,50 zł

3. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: 1 713 509,33  

   w  tym m.in.:
    -  odbiór i transport  odpadów komunalnych z posesji mieszkalnych: 720 534 18 zł
     - zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji mieszkalnych: 824 711,12 zł
     -  wynagrodzenie pracownika:
64 032,11 zł

     -  koszt zakupu pojemników na odpady: 40 344 zł

 

IV. LICZBA MIESZKAŃCÓW

1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 18 966 osób;
   
Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 19 262 osoby;

2.Systemem objęto: 14 214 osób,  1 643 posesji;

 

V. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1

1.Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

2.Nie posiadamy informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

VI. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY

 

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5)

 [Mg]

Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 178,71

 

R12

 

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

57,92

R12

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

4,48

R12

 

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1 667,21

D05

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

38,08

R12

 

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

252,42

R12

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6,0

R12

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,5

 

R12

 

20 01 02

Szkło

0,1

R12

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

125,00

R12

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

7,90

R12

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]

24,24

 

 

VII. ILOŚCI ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

 

- ilość przekazanych odpadów komunalnych 20 03 01: 4 178,71 Mg (proces R12) ,

- ilość pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych 19 12 12: 1 667,21 Mg (proces D05).

 

IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Miasta Pionki na lata następne jest:

-  zbilansowanie finansowe gospodarki odpadami,

-  zwiększenie ilości odbieranych selektywnie odpadów,

-  poprawa organizacji gospodarowania odpadami zielonymi,

-  utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce przy ul. Zwoleńskiej,

-  osiągnięcie określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

 

Pionki, dnia, 30.04.2015 r.

Sporządził:  Ryszard Szwabowicz

 
informacje wprowadził:Ryszard Szwabowicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 25 Maja 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341