szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Pomocy Społecznej w 2012 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2012

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 3 kwietnia 2012 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Pomocy Społecznej w 2012 r.


Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XX/163/2012 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”


Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Pomocy Społecznej w 2012 roku”


Priorytet 1: „ Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 10.000,00 zł.

Priorytet 2: ,, Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 3.800,00 zł.


Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość wraz z wybranymi priorytetami określa załącznik do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 13.800,00 zł

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2012 przyjętym uchwałą Nr XXI/175/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2010 r., w dziale 852 w rozdziale 85295 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 57/2012 z dnia 03.04.2012 r.

Lp.Podmiot


Zadanie


Kwota dotacji


Priorytet 11.


Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św. Barbary w Pionkach


„Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”
10.000,00 zł.


Priorytet 21.TPD Oddział Starostwa Radom, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Pionkach
,,Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”3.800,00 zł. 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Kwietnia 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341