szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Wybory i referenda:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W WYBORACH POSŁÓW EUROPARLAMENTU


W związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. informuję o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.


Wyborcy niepełnosprawni mogą brać udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, a ponadto przysługują im następujące uprawnienia:


 1. prawo do głosowania korespondencyjnego

 2. prawo do głosowania przez pełnomocnika

 3. głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 4. głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a


 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego:

 • całkowitej niezdolności do pracy,

 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar do głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do 4 maja 2014 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II 15 (pokój nr 29) w godzinach 7:0015:00.


Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie w Urzędzie Miasta Pionki, pokój nr 29 (I piętro),

 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26670 Pionki

 • faksem pod numer (48) 341 42 04

 • w formie elektronicznej na adres: a.stepniak@pionki.pl


Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w gminie Miasto Pionki, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenia, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.


Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.


W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille' a.


Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów otrzyma z Urzędu Gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Informacja o uprawnieniu wyborców niepełnosprawnych w alfabecie Braielle'a znajduje się w Delegaturze KBW w Radomiu i na ewentualnie zainteresowanych będzie udostępniana.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 341 42 51

 1. Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.


W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby na przyjęcie pełnomocnictwa, mającej być pełnomocnikiem,

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnoprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminę Miasta Pionki.


Wniosek taki wraz z załącznikami należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r. w pokoju nr 29 Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, w godzinach 7:0015:00.

( wzór wniosku do pobrania )

Akt pełnomocnictwa jest sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.


Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów należy złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Pionki lub dostarczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.


Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 341 42 51. 1. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej w dniu 11 maja 2014 r. w pokoju nr 29 Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, w godzinach 7:0015:00.


Wykaz lokali wyborczych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pionkach, ul. Juliusza Słowackiego 4

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pionkach, ul. Leśna 3.

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Pionkach, ul. Kochanowskiego 12.


Szczegółowe informacje dot. udziału w wyborach osób niepełnosprawnych oraz o przysługujących im uprawnieniach znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl.

Pełnomocnik

Urzędnik Wyborczy

(-) Alina Gola

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Marca 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341