szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta Pionki w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa w 2012 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2012

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 22 lutego 2012 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa


Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XX/163/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”


Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.


  1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację działań z zakresu „Turystyki i Krajoznawstwa w 2012 roku”


Zadanie: „Wspieranie imprez, rajdów, sympozjów, druku wydawnictw służących upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczności lokalnej


Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.


  1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 4.000,00 zł.

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2012 przyjętym uchwałą Nr XXI/175/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2011 r., w dziale 630 w rozdziale 63095 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.


Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                           Burmistrz Miasta Pionki

                          Marek Janeczek /./


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 31/2012 z dnia 22.02.2012 r.Lp.Podmiot


Zadanie


Kwota dotacji


Zadanie

1.


Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział Pionki


„Wspieranie imprez, rajdów, sympozjów, druku wydawnictw służących upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczności lokalnej”

700,00 zł.2.Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pionki„Wspieranie imprez, rajdów, sympozjów, druku wydawnictw służących upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczności lokalnej”
900,00 zł.3.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód ,,Ziemia Radomska” z siedzibą w Pionkach„Wspieranie imprez, rajdów, sympozjów, druku wydawnictw służących upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczności lokalnej”

1.000,00 zł.
4.Stowarzyszenie ASTA


„Wspieranie imprez, rajdów, sympozjów, druku wydawnictw służących upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczności lokalnej”

700,00 zł.
5.Stowarzyszenie SUMUS


„Wspieranie imprez, rajdów, sympozjów, druku wydawnictw służących upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczności lokalnej”

700,00 zł. 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 1 Marca 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341