szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Decyzja środowiskowa dla przebudowy ciągu ulic w Pionkach

 

Pionki dn.18.04.2011r


IR-7624.11. 2011


DECYZJA


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art.
85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt.60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki z dnia 21.02.2011r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. „przebudowa ciągu ulic: Leśnej, Partyzantów, Wesołej, od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ulicy Wesołej z Garszwo w Pionkach ” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu


Orzekam


wydaję dla Burmistrza Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach gdzie:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 1. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Pionki na działkach o nr :
  100/2, 99/2, 98/1, 97/1, 96/3, 95/1, 94/1, 93/1, 92/1, 91/1, 90/1, 89/1, 88/2, 1801/5, 1701, 1703, 1481/23, 1833/1, 1853, 1834/1, 1481/19, 1854, 6, 181/16, 1397, 168/4, 1832/1

 2. Charakterystyka przedsięwzięcia : przebudowa ciągu ulic lokalnych: Leśnej, Partyzantów, Wesołej, od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ulicy Wesołej z Garszwo w Pionkach ”

 3. Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia są załącznikami do niniejszej decyzji

 4. Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


 1. Przy realizacji inwestycji stosowane będą rozwiązania i technologie nieoddziaływające negatywnie na stan środowiska przyrodniczego

 2. Przy prowadzeniu prac należy dążyć do tego, aby stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego i natężenie hałasu nie przekraczały wartości dopuszczalnych, jak również, aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych

 3. Powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić
  w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy

 4. Wykorzystanie ziemi z wykopów w miejscu realizacji przedsięwzięcia

 5. Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu bez możliwości zanieczyszczenia środowiska naturalnego i oddziaływania na zdrowie ludzi, wprowadzanie zakazu bez uzasadnionej jałowej pracy maszyn urządzeń i środków transportu

 6. Uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieniać niwelety terenu

 7. Ograniczenie pylenia przez polewanie wodą w okresach suszy i w czasie budowy zabezpieczenie materiałów sypkich przed rozwiewaniem

 8. Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy stosować możliwie dostępne środki do ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości


III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji.

Podstawowymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko są:

 1. Zastosowanie materiałów nie agresywnych dla środowiska

 2. Technologia i organizacja robót w trakcie realizacji inwestycji ograniczająca do minimum ujemny ich wpływ na środowisko

 3. Prowadzenie prac w pobliżu istniejącego zadrzewienia oraz ewentualnej wycinki drzew
  i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody

 4. Postępowanie z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zaplanowanie miejsc i sposobu magazynowania wytworzonych odpadów

 5. Projektowana inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich

 6. Zastosowanie materiałów do utwardzenia miejsc parkingowych, które nie będą miały szkodliwego wpływu na jakość wód opadowych


IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na charakter, skalę i zakres przedsięwzięcia.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym .

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie nie przewiduje utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


Uzasadnienie


Burmistrz Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ciągu ulic: Leśnej, Partyzantów, Wesołej, od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ulicy Wesołej z Garszwo w Pionkach ”

Inwestycja na podstawie § 3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. Nr 213 poz. 1397) jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana. W związku z faktem, że liczba stron postępowania przekracza 20 stron, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Burmistrza Miasta Pionki na stronie BIP Urzędu Miasta Pionki oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy Urzędu Miasta Pionki.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 „ Ostoja Kozienicka PLB 1400013”. Burmistrz Miasta Pionki zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o rozważenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.368.2011.JC z dnia 10.03.2011r, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ wystąpił także o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W opinii sanitarnej znak ZNS.712-15/11 z dnia 03.03.2011r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Na podstawie powyżej wymienionych opinii oraz zebranych materiałów i informacji podanych
w charakterystyce przedsięwzięcia ocenia się, że realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko i w związku z tym
Burmistrz Miasta Pionki odstąpił postanowieniem IR-7624.11.2011 z dnia 04 kwietnia 2011r., od konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko. Pomimo położenia na obszarze Natura 2000, przedsięwzięcie to będzie zajmować znikomą cześć tych obszarów i nie spowoduje naruszenia jego ciągłości i spójności. Zakres prac ww. inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjna przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie pod nazwą „przebudowa ciągu ulic: Leśnej, Partyzantów, Wesołej, od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ulicy Wesołej z Garszwo w Pionkach ” zlokalizowane jest w całości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który stanowią drogi i ulice.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie ulic lokalnych – ulicy Leśnej, Partyzantów i Wesołej w Pionkach. Zakres robót budowlanych obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszyw łamanych, budowę krawężników betonowych, budowę chodników o nawierzchni z płyt chodników na podbudowie ze stabilizacji cementem, budowę zjazdów indywidualnych z nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z chudego betonu, przebudowę włączeń dróg wewnętrznych i lokalnych, budowę kanału deszczowego z wpustami ulicznymi.

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Ulice obsługują także obiekty o charakterze usług podstawowych, handlowych, obiektów użyteczności publicznej. Jednocześnie ulice te zapewniają dojazd techniczny i pożarowy do obszarów leśnych bezpośrednio do nich przyległych.

Planowa inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (drogi). Jednak z uwagi na znikomy charakter oddziaływań brak jest możliwości kumulowania się oddziaływań z innymi. W trakcie budowy drogi wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te występować będą tylko w porze dziennej i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie realizacji powstawać będą odpady z przebudowy drogi, które magazynowane będą w wyznaczonym miejscu i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty.
W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych podejmowane będą następujące czynności: prawidłowa eksploatacja i konserwacja sprzętu i maszyn budowlanych, utrzymanie odpowiedniego stanu dróg dojazdowych, stosowanie mobilnych kabin sanitarnych na ścieki bytowe w zapleczu socjalnym pracowników. Wody opadowe odprowadzane są w części do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w ulicy Sienkiewicza i częściowo powierzchniowo do trawiastego rowu chłonnego w obrębie obszaru leśnego gdzie nastąpi ich całkowite oczyszczenie. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisjami substancji do powietrza oraz hałasu pochodzącymi z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu, a zwiększenie płynności ruchu może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz ze względu na fakt, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu należy stwierdzić, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz poza obszarami wybrzeży. Nie stwierdzono również, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Projektowane przedsięwzięcie usytuowano poza obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Nie przewiduje się również dla tego zadania utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonanej
w oparciu o dane zawarte w karcie informacyjnej wynika, że inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Lokalizacja inwestycji nie wskazuje na możliwość wystąpienia poważnej awarii. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na szatę roślinną i świat zwierzęcy.

W świetle rozpatrzonych uwarunkowań należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska oraz nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. Przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W wyniku planowanej przebudowy drogi zwiększy się płynność ruchu pojazdów, skróci się czas przejazdu przez co ograniczona zostanie emisja hałasu i substancji do powietrza. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym terenów otaczających.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pionki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:

 • Burmistrz Miasta Pionki – wnioskodawca

Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

 • strony postępowania zgodnie z art 49 Kpa

Do wiadomości:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68. 26-600 Radom

 • Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 RadomAdnotacja:

Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm).


 
informacje wprowadził:Rafał Korzeń
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Kwietnia 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277346