szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Podział środków w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2013 roku.

Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XXX/233/2012 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013”

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.


  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadania z zakresu ,,Wspierania                  i upowszechniania kultury fizycznej”


Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki

Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o którym mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.


  1. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła - 85.000,00zł.

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2013 przyjętym uchwałą Nr XXXIII/246/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013 r., w dziale 926 w rozdziale 92695 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 3.


Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki

Nr 27/2013 z dnia 08.04.2013 r.Lp.

Podmiot

Zadanie


Kwota dotacji


1.


UKS „BETA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki10.000,00 zł.


2.


UKS „Orlik”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki1.000,00 zł.


3.


KS ,,Proch”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki34.500,00 zł.


4.


MUKS ,,Delfin”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki5.000,00 zł.


5.


PTS

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki7.000,00 zł.


6.


ZHR

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki500,00 zł.


7.


UKS ,,CHAMPION”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”18.000,00 zł.


8.
Stowarzyszenie ASTA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


2.000,00 zł.


9.


UMKS ,,Junior”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


5.000,00 zł.


10.
Centrum TANG SOO DO

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


2.000,00 zł.


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:A.Iwanowski
data ostatniej modyfikacji: 10 Kwietnia 2013 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341