szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta. Podział środków w zakresie: Pomoc Społeczna w 2014 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2014

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 3 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Pomocy Społecznej w 2014 r.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), w związku z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014”


Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:

§ 1.

    1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Pomocy Społecznej w 2014 roku”


Priorytet 1: „ Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 30.000,00 zł.

Priorytet 2: ,, Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 5.000,00 zł.


Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączeniu do niniejszego Zarządzenia

2. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadania, której wysokość wraz z wybranymi priorytetami określa załącznik do niniejszego Zarządzenia


§ 2.

    1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 35.000,00 zł

    2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2014 przyjętym uchwałą Nr XXIV/298/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013 r., w dziale 852 w rozdziale 85295 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 41/2014 z dnia 03.04.2014 r.

Lp.Podmiot


Zadanie


Kwota dotacji


Priorytet 11.


Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św. Barbary w Pionkach


„Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”
12.500,00 zł


2.


Radomski Bank Żywności


„Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”
17.500,00 zł


Priorytet 21.TPD Oddział Starostwa Radom, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Pionkach
,,Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”5.000,00 zł 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341