szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie, Ogłoszenie konkursu Nr 2 w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w 2012 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 20 lutego 2012 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2012 roku w zakresie:

Ochrony i Promocji Zdrowia.


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz obowiązującej Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XX/163/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”Burmistrz Miasta Pionki


zarządza, co następuje:


§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie: ochrony i promocji zdrowia.

 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta.


§ 3.

Do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 powołuje się komisję konkursową w składzie:

1. Alina Gola – Przewodnicząca Komisji,

2. Zofia Jaroszek – Członek,

3. Lidia Czyżewska - Członek.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek JaneczekKonkurs na realizację zadań własnych Gminy Miasta Pionki w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w 2012 roku

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XX/163/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia ,, Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2012 roku”


Burmistrz Miasta Pionki

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionych zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasta Pionki wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Na realizację zadania Burmistrz Miasta Pionki przeznaczy środki, które określone zostały w projekcie budżetu Miasta Pionki na 2012 rok w kwocie 6.000 zł


Rodzaj zadania: Edukacja, profilaktyka, rehabilitacja fizyczna i psychiczna mieszkańców Gminy Miasto Pionki w zakresie ochrony i promocji zdrowia – kwota 6.000 zł.Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)

 2. Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 3. Dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

 4. W przypadku wspierania wykonania zadania publicznego, wymagany minimalny finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania wynosi 10 % wartości projektu.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.

7. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie innej niż ta, o którą wystąpiono, oferent zobowiązany jest dostosować harmonogram i kosztorys, w tym wkład własny z zachowaniem procentowego udziału przedstawionego w pierwotnej ofercie.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Pionki, a oferentem.

9. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki, chyba, że dopuszcza tego ustawa.

10. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizację dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.

11.Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia oferty przez danego oferenta przed rozstrzygnięciem konkursu, ale tylko w przypadku, gdy zażąda tego organ zlecający zadanie.

12.Zadania będą dofinansowane w następujący sposób:

- jednorazowe przekazanie przyznanej dotacji na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy,

- kwota dotacji może być przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy maksymalnie w trzech ratach w okresie do 30 dni od podpisania umowy, ale dopiero po złożeniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania i zaakceptowaniu go przez Zleceniodawcę

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2.Dopuszczone jest 10% przesunięcie wydatków w pozycji jednostkowej kosztów dotacji. 3.Przesunięcia w wydatkach budżetowych przekraczających 10% zadania realizowanego przez organizację, objętego dotacją z budżetu Gminy Miasta Pionki, mogą nastąpić w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Pionki.

4.Zadania winny być zrealizowane ze szczególną starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


Termin i warunki składania ofert:


 • Termin składania ofert: od dnia 21.02.2012 r., do dnia 15.03.2012 r.

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w określonym terminie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Burmistrza Miasta Pionki, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta, 26-670 Pionki, Al. Jana Pawła II 15 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta).

 • Czytelnie wypełnione oferty, odrębne dla każdego zadania, muszą być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25),

 • Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta oraz pieczątką imienną osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętych kopertach, zaadresowanych i opatrzonych napisem „Konkurs – Ochrona i Promocja Zdrowia”, z podaniem priorytetu wybranego spośród wyszczególnionych w ogłoszeniu.


Do oferty należy dołączyć:

1.Statut organizacji

2.Aktualny odpis lub wyciąg z rejestru sądowego (ważny sześć miesięcy od daty wystawienia) – dopuszcza się kserokopię poświadczoną z zgodność z oryginałem,

3.Sprawozdanie merytoryczne z działalności realizowanej przez podmiot za 2011 r.

4.Pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko organizacji ubiegającej się o udzielenie dotacji, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

5.Pisemne oświadczenia o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego, ZUS) oraz zobowiązań podatkowych wobec Gminy Miasto Pionki, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu. W przypadku gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji konieczne są pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.

6.Tytuł prawny bądź umowę na korzystanie z obiektów lub lokali zlokalizowanych na terenie Miasta Pionki, koniecznych do realizacji programu.

7.Kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilnej z księgowym rozliczającym dotację lub podmiotem zawodowo trudniącym się rachunkowością, bądź oświadczenie osoby odpowiadającej za prowadzenie rachunkowości.


UWAGA:


 • dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być opisane i opatrzone kolejnym numerem (w prawym górnym rogu Przykład: Załącznik nr 1 do oferty na realizację zadania własnego Gminy Miasta Pionki w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia ) oraz wymienione w ofercie w porządku nadanej numeracji,

 • dokumenty składane w kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę),

Jeżeli oferent składa kilka ofert na dane zadanie, to wtedy wymagany jest jeden komplet w/w załączników do oferty.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Pionki.

3. Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.

4. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Burmistrza Miasta Pionki.

5. Decyzja Burmistrza w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.

6. Decyzja Burmistrza stanowi podstawę do zawarcia umów z podmiotami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

7. Lista podmiotów, które przystąpiły do konkursu oraz wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

 • niekompletne (np. brak koperty i opisu na kopercie, brak podpisów, brak załączników itp.)

 • nie posiadające wymaganego wkładu własnego,

 • dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji,

 • dotyczące zadania niezgodnego z wymienionymi w ogłoszeniu o konkursie,

 • złożone przez podmiot nieuprawniony (zgodnie z warunkami ogłoszenia o konkursie),

 • złożone po terminie,

 • niezgodne z priorytetem,

 • z niską oceną merytoryczną,

 • podpisane niezgodnie z załączonym rejestrem

 • podmiotów, które nie wykonały należycie lub nie złożyły prawidłowego sprawozdania z realizacji zadań, wynikających z umów zawartych z Gminą Miasto Pionki w roku poprzednim.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 • wartość merytoryczna, w tym charakterystyka zadania i opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania (od 0 do 25 punktów)

 • wysokość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania (od 0 do 20 punktów)

 • rzetelność kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; przejrzystość i zasadność kalkulacji kosztów (od 0 do 15 punktów)

 • liczba i opis adresatów - beneficjentów projektu adekwatna do rodzaju zadania i planowanych wydatków (od 0 do 10 punktów)

 • dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (od 0 do 10 punktów)

 • zakładane cele i rezultaty realizacji zadania (od 0 do 10 punktów)

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby organizacyjne, rzeczowe i kadrowe wykorzystane przy realizacji projektu) (od 0 do 5 punktów)

 • ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Pionki ( w tym rzetelność i terminowość rozliczeń w latach ubiegłych) (od 0 do 5 punktów)

Najwyższa możliwa liczba uzyskanych punktów – 100.

Inne ważne informacje:


Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

1.Korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, w ciągu 7 dni od daty otrzymanaia pisma o wynikach konkursu, stanowi ona załącznik do umowy ze stowarzyszeniem na realizację zadania zleconego.

2.Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Pionki na realizację zadania.

3.Sporządzania i składania sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie (wg wzoru sprawozdania opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) .

4.Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym Gminy Miasta Pionki podczas realizacji zadania.

5.Przedstawienie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
w Pionkach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, protokółów, wykazu adresatów zadania itp.) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

6.Kontrola, o której mowa w pkt 5 nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.


Wzór oferty, załączników, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w :

WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU UM Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, pokój Nr 16 (I piętro), tel. 048 341 42 30 (Andrzej Iwanowski), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Pionki: http://bip.pionki.mserwer.pl , w zakładce: Ogłoszenia/Organizacje Pozarządowe.


Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyn.

Na wybrane zadania oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1.Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2.Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

3.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4.Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

5.Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pionki Nr 28/2012 z dnia 20.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2012 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku oraz powołania komisji konkursowej.


Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych tego samego rodzaju w latach poprzednich

Burmistrz Miasta Pionki w 2005r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia jednemu podmiotom na kwotę 2.000, 00zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2006r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia jednemu podmiotom na kwotę 2.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2007r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia jednemu podmiotom na kwotę 2.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2008r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dwóm podmiotom na kwotę 5.000, 00zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2009r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dwóm podmiotom na kwotę 5.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2010r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia trzem podmiotom na kwotę 5.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2011r. udzielił dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia trzem podmiotom na kwotę 10.000,00 zł.

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 21 Lutego 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341