szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie montażu 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie montażu 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach.


I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż 6 szt. słupów słupów aluminiowych 4m wraz z 6 szt. opraw oświetleniowych OP MH 70W na Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach.

2. Kompletne słupy oświetleniowe razem z fundamentami i oprawami dostarczy Zamawiający.

3. Zakres prac objętych zleceniem obejmuje:

1) demontaż istniejących starych 6 szt. słupów stalowych oświetleniowych parkowych,

2) montaż w miejscu byłych słupów oświetleniowych nowych słupów oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego (fundament + słup + oprawa),

3) wykonanie nowego zasilania kablowego słupów oświetleniowych, szacowana długość rowów kablowych to ok. 100m.

4. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót budowlanych,

2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. Podczas prowadzonych robót oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu podczas prowadzonych prac.


II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem tel. 48 3414231.


III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania umowy: 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.


IV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem robót budowlanych oraz zgodnie z warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.


V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%).

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu Oferta w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat - osobiście lub pocztą, oferty można także przesłać faksem na nr (48) 3414204 lub na adres e-mail p.stolarski@pionki.pl  Oferty należy składać do dnia 02.07.2015r. do godz. 11:00.


VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.


IX. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:

formularz ofertowy

 

 
informacje wprowadził:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Czerwca 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341