szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Dostawa internetu do miejskiej sieci światłowodowej (po zmianyach w dn.19.11.2015)

IŚ.7021.3.2015RS

Pionki, dn. 13.11.2015r.

 

Gmina Miasto Pionki

Urząd Miasta Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

26 - 670 Pionki

tel./fax 48 3414 200

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 I.  W imieniu Zamawiającego, Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie do Centrum Monitoringu mieszczącego w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 38:

a) przyłącza i podłączenia Internetu łączem asynchronicznym co najmniej 200 Mb/s download i co najmniej 100Mb/s upload bez limitu transferu z 16 adresami IP (z możliwością, bez konieczności wymiany urządzenia, podniesienia prędkości do 500 Mb/s i zwiększenia puli adresów IP do 32 bez limitu transferu)

b) dostarczenia łącza zapasowego o przepustowości  80 Mb/s download, 4 Mb/s upload bez limitu transferu w celu zapewnienia dostępu do Internetu w przypadku awarii łącza podstawowego bez limitu transferu z 5 adresami IP,

c)  skonfigurowania UTM wspólnie z firmą Information Brokers,

d) skonfigurowania portów WAN (adres IP, maska, brama, DNS,) wspólnie z firmą Information Brokers,

e) skonfigurowania portów MAN (adres IP, maska, brama, DHCP, DNS, WINS) wspólnie z firmą Information Brokers

f)  uruchomienia routingu WAN-MAN wspólnie z firmą Information Brokers

g)  konfiguracji zabezpieczenia dostępu do sieci MAN z WAN

h) skonfigurowania Load Balancingu pomiędzy łączem głównym i zapasowym

i) uruchomienia przekierowania ruchu z publicznych adresów IP na adresy urządzeń w sieci światłowodowej

j)  zapewnienia poziomu usług:

      - dostępność systemu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego -  99%

      - czas usunięcia awarii krytycznej – 6 godzin

k) zapisywania zdarzeń systemowych (logowanie zdarzeń) i ich archiwizacja  zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

 

gdzie przez pojęcie:

-  awarii krytycznej należy rozumieć zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element przedmiotu zamówienia, całkowicie uniemożliwiając Zamawiającemu korzystanie z podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia zgodnie z oferowanymi parametrami,

-  czas usunięcia awarii krytycznej – czas, jaki może upłynąć pomiędzy wystąpieniem awarii krytycznej a jej usunięciem.

 

1. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT).

2. Dostawcą usługi internetowej może być wyłącznie operator telekomunikacyjny, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE.

4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace instalacyjne, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

5. Zamawiający informuje: administratorem miejskiej sieci światłowodowo-radiowej, która ma mieć dostęp do Internetu zestawionym przyłączem,  jest do 2020 r.  INFRORMATION BROKERS Grzegorz Szulczewski, Aleja Jana Pawła II 19, 26-670 Pionki.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 21 lub telefonicznie pod numerem tel. 48 3414200 lub 601719889.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin uruchomienia Internetu o parametrach określonych w p.I – 01 grudnia 2015 r., okres dostawy Internetu od 01.12.2015 do 30.11.2017 r.

IV. Warunki stawiane Wykonawcom przez Zamawiającego: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków uprawniających do złożenia oferty.

V. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z tym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

4. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

6. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.

7. Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę. Nie dopuszcza się wariantowości cen.

8. Zaleca się, aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmująca realizację całości zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat - osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z napisem  „Oferta na Internet Pionman”. Oferty należy składać do dnia 20.11.2015 r. do godz. 11:00.

VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy

1. Umowa zostanie podpisana w dniu 23.11.2015 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 2 Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki a informacja o wyborze oferty zostanie w dniu 20.11.2015 r. przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do zaproszenia.

3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego w p.VIII.1.

 

IX. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - wzór umowy

Jolanta Sarnecka –Buczek

Z-ca zapiszBurmistrza Miasta Pionki

 

zał.1

zał.2 - umowa

 

 
informacje wprowadził:Ryszard Szwabowicz
informacje wytworzył:Ryszard Szwabowicz
data ostatniej modyfikacji: 19 Listopada 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341