szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Odpowiedź na wezwanie dotyczące uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych”

Pionki, dnia 23.12.2010 r.

 

IR-7624/28/2010

INFORMACJA
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Miasta Pionki na podstawie art. 33 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227
z późn. zm) informuje, że w związku z odpowiedzią na wezwanie dotyczące uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych” firmy Ezo S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu.

 1. Postępowanie wszczęto w dniu 12 października 2010r., na wniosek  Ezo S.A.  ul. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Pionki
 3. Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
 4. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy w Urzędzie Miasta Pionki w pok. 21 w godzinach pracy urzędu
 5. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej na adres:
  - Urząd Miasta Pionki ul. J.Pawła II 15, 26-670 Pionki , e-mail:
  burmistrz@pionki.pl
  - Pokój nr 21 w Urzędzie Miasta Pionki
  W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 23 grudnia 2010r do dnia 12 stycznia 2011r.
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz  Miasta Pionki
 7. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5 pozostawia się bez rozpatrzenia

Informację opublikowano poprzez:
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pionki
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pionkach www.bip.pionki.mserwer.pl
w dziale informacje środowiskowe

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Grudnia 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341