szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

 
ROCZNE SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY MIASTA PIONKI Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.,

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIEPIONKI KWIECIEŃ 2012

 

 

Wstęp


Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) Burmistrz Miasta Pionki w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni oraz musi je opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty przez Radę Miasta Pionki Uchwałą Nr VII/85/2011 z dnia 24 marca 2011 r.

Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr VI/77/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od stycznia 2011 r. do 17 marca 2011 r., w czasie otwartego spotkania 28 przedstawicieli organizacji pozarządowych z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialnym za współpracę z tymi organizacjami, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2011 r., a także poprzez składanie pisemnych uwag dotyczących konsultowanego Programu Współpracy (7 uwag). Zebrane opinie posłużyły do sporządzenia ostatecznego projektu Programu Współpracy, który został skierowany przez Burmistrza Miasta Pionki do uchwalenia przez Radę Miasta.

Celem uchwalonego Programu Współpracy na 2011 r., było:

1.Kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:

a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta Pionki i rozwoju więzi lokalnych;

b) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Miasta Pionki;

c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie; swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych;

e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych;

f) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców;

g) tworzenie warunków do wyrównywania szans niepełnosprawnych członków społeczności Miasta Pionki, w każdym aspekcie życia tej społeczności;

h) zapewnienie warunków do wyrównywania szans życiowych dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo,

2.Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

3.Wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,

4.Realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego mi o wolontariacie,

5.Prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Miasta Pionki oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych.

Powyższe cele realizowane były w formie finansowej i poza finansowej, obejmującej następujące sfery pożytku publicznego:

1.Turystyka;

2.Ochrona i Promocja Zdrowia;

3.Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4.Pomoc Społeczna;

5.Edukacyjna Opieka Wychowawcza;

6.Kultura Fizyczna i Sport

7.Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego


I. Współpraca o charakterze finansowym.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede wszystkim na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.). W 2011 r. ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert, w ramach których udzielono 56 dotacji wspierających realizację zadań zleconych do realizacji przez Gminę Miasta Pionki. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotacje w ramach tych konkursów wynosiła 300.000,00 zł., z tego podmioty dotowane wykorzystały 100% kwoty przeznaczonej w budżecie na ten cel..

Udzielono także 4 dotacji w trybie uproszczonym (poza konkursowym) w kwocie 25.000,00 zł., na realizację zadań w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł.,

  • pomocy społecznej – 10.000,00 zł.,

  • pomocy społecznej – 5.000,00 zł.,

  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5.000,00 zł.

Ogółem w 2011 r., w ramach udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miasta Pionki przekazano środki finansowe na łączną kwotę 325.000,00 zł., co skutkowało podpisaniem 60 umów z 27 podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.


1.Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miasta Pionki

Kultura Fizyczna i Sport

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPriorytet nr 11.UKS „CHAMPION”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki43.000,00 zł.2.KS „Proch”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki63.000,00 zł.3.Stowarzyszenie ASTA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki4.500,00 zł.4.PST

,,Chellenge”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki2.500,00 zł.5.UMKS „DELFIN”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki10.500,00 zł.6.UKS „BETA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki20.000,00 zł.7.UMKS ,,Junior”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”8.500,00 zł.8.
PTS

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”10.500,00 zł.9.
SHK ,,Zawisza”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”2.500,00 zł.10.
KS ,,Centrum TANG SOO DO”

,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”5.000,00 zł.Priorytet nr 21.UKS ,,CHAMPION”

Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki6.000,00 zł.2.MUKS „DELFIN”

Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki”3.700,00 zł.3.UKS „BETA”

Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki”3.700,00 zł.4.UMKS ,,Junior”

Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki”2.900,00 zł.5.PTS


Organizacja obozów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki3.700,00 zł.Priorytet nr 3

1.

UKS „CHAMPION”

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej”

2.500,00 zł.

2.

KS ,,Proch”


Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej”

2.500,00 zł.

3.

UKS „BETA”

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej”

1.250,00 zł.

4.

UMKS ,,Junior”

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej”

1.250,00 zł.

5.

PTS

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej”

1.250,00 zł.

6.

ZHR

Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej”

1.250,00 zł.

Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPriorytet 11.

Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe MUZAK

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki1.000,00 zł.2.

Stowarzyszenie Muzyczne CONSONANS

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki1.500,00 ZŁ.3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki3.000,00 zł.4.

Społeczne Ognisko Artystyczne

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki2.500,00 zł.Priorytet 21.Stowarzyszenie Pionkowskich Przedszkoli


„Organizowanie lub udział w festiwalach,przeglądach, plenerach, warsztatach artystycznych na terenie Gminy Miasto Pionki i okolicznych gmin”1.500,00 zł.2.
Stowarzyszenie Muzyczne CONSONANS

„Organizowanie lub udział w festiwalach,przeglądach, plenerach, warsztatach artystycznych na terenie Gminy Miasto Pionki i okolicznych gmin”1.000,00 zł.3.


Stowarzyszenie Seniorów ,,Barwy Życia”

„Organizowanie lub udział w festiwalach,przeglądach, plenerach, warsztatach artystycznych na terenie Gminy Miasto Pionki i okolicznych gmin”2.500,00 zł.4.
ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”

„Organizowanie lub udział w festiwalach,przeglądach, plenerach, warsztatach artystycznych na terenie Gminy Miasto Pionki i okolicznych gmin”1.000,00 zł.Priorytet 31.
Stowarzyszenie ASTA
,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”1.500,00 zł.2.
Stowarzyszenie SUMUS

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”2.000,00 zł.3.
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”1.000,00 zł.4.


ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”

1.500,00 zł.Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPriorytet nr 1

1.

TPD Oddział Starostwa Radom w Pionkach

„Organizowanie wolnego czasu, zajęć pozalekcyjnych i dożywiania w ramach świetlicy środowiskowej, dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych z terenu Gminy Miasto Pionki”

12.000,00 zł.

2.


Stowarzyszenie ASTA

Organizowanie wolnego czasu, zajęć pozalekcyjnych i dożywiania w ramach świetlicy środowiskowej, dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych z terenu Gminy Miasto Pionki”

6.000,00 zł.Priorytet 2

1.
ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska” w Pionkach

,,Zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej między innymi z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych z terenu Gminy Miasto Pionki”

3.500,00 zł.

2.
ZHP Hufiec Pionki

,,Zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej między innymi z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych z terenu GminyMiasto Pionki”

3.500,00 zł.3.


Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”


,,Zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej między innymi z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych z terenu Gminy Miasto Pionki”

5.000,00 zł.Turystyka i Krajoznawstwo

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPriorytet 11.ZHP Hufiec Pionki

„Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej”2.100,00 zł.2.

Stowarzyszenie Pionkowskich Przedszkoli


,,Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej”1.500,00 zł.

3.PTTK Zarząd Oddziału w Pionkach


,,Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej”1.400,00 zł.4.ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”

,,Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej”2.300,00 zł.5.Stowarzyszenie SUMUS

,,Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej”1.700,00 zł.6.Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Pionkach

,,Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej”1.000,00 zł.

Priorytet 21.
ZHR Obwód ,, Ziemia Radomska”

,,Wspieranie druku wydawnictw promujących walory turystyczno – krajoznawcze Gminy Miasto Pionki”3.600,00 zł.2.PTTK Zarząd Oddziału w Pionkach

,,Wspieranie druku wydawnictw promujących walory turystyczno – krajoznawcze Gminy Miasto Pionki”1.400,00 zł.

Pomoc Społeczna

Lp.


Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPriorytet 11.Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św. Barbary w Pionkach

„Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”16.000,00 zł.Priorytet 21.
TPD Oddział Starostwa Radom, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Pionkach

,, Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i rodzin nie objętych pomocą MOPS ”4.000,00 zł.
Ochrona i Promocja Zdrowia

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPriorytet nr 1

1.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Pionkach

„Ochrona i promocja zdrowia w 2011 roku
3.000,00 zł.

2.

ZHR Obwód „Ziemia Radomska”


„Ochrona i promocja zdrowia w 2011 roku


4.000,00 zł.3.
Stowarzyszenie Klub ,,Amazonki” w Pionkach,,Ochrona i promocja zdrowia w 2011 roku”
3.000,00 zł.

2.Zestawienie dotacji udzielonych w trybie uproszczonym (poza konkursowym)

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacjiPomoc Społeczna1.

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności

(oferta złożona w dniu 09.06.2011 r.)Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej5.000,00 zł.2.

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności

(oferta złożona w dniu 30.09.2011 r.)Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

10.000,00 zł.Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego1.

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

(oferta złożona w dniu 08.09.2011 r.),,Ochrona zwierząt”5.000,00 zł.Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego1.

ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”

(oferta złożona w dniu 31.10.2011 r.)

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”5.000,00 zł.


II. Współpraca o charakterze poza finansowym


Gmina Miasta Pionki wspierała także sektor pozarządowy w formach poza finansowych, o charakterze:

1.Informacyjnym:

a) udzielała organizacjom, informacji o istnieniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności statutowej;

b) prowadziła i aktualizowała wykaz organizacji pozarządowych;

c) zorganizowała dwa spotkania przedstawicieli samorządu z organizacjami pozarządowymi, których tematem była ocena funkcjonowania aktualnego stanu współpracy, a także konsultowanie Programu Współpracy na kolejny rok oraz wzajemne informowanie się o kierunkach działań planowanych w roku następnym;

d) zorganizowała nieodpłatne szkolenie w zakresie aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania.

2.Promocyjnym:

a) promowała działalność podmiotów Programu Współpracy poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej Miasta Pionki;

b) promowała idee wolontariatu na stronie internetowej Miasta Pionki;

c) udzielała rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą Miasta Pionki, ubiegającym się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

d) udzielała Patronatów Burmistrza Miasta, tym podmiotom, które o to zabiegały.

2.Organizacyjnym:

a) nieodpłatnie udostępniała obiekty gminne do realizacji zadań, będących treścią umowy na wsparcie zadania publicznego, zleconego do realizacji przez Gminę Miasta Pionki;

b) realizowała wspólne projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, z zakresu kultury, turystyki, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i upowszechniania tradycji narodowej poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe.

3.Pomoc techniczna:

a) pomagała w miarę możliwości w organizowaniu środków transportu do przewozu osób i materiałów, związanych w jakiś sposób z wykonywaniem zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Pionki;

b) udostępniała, w miarę możliwości, pomieszczenia lub użyczała sprzęt służący do realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Pionki.


Podsumowanie

Program Współpracy był wyrazem polityki prospołecznej władz Miasta Pionki wobec organizacji pozarządowych, zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy Miasta Pionki. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywała się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów współpracy.

Gmina Miasta Pionki, zgodnie z Programem Współpracy wspierała zadania publiczne do wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład poza finansowy, czyli głównie aktywność członków organizacji i wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozarządowe pozyskiwały środki finansowe od sponsorów prywatnych, z funduszy europejskich, czy innych programów krajowych.

Działania Gminy Miasta Pionki nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe, a także na zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Gmina Miasta Pionki współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu, pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z organizacjami społecznymi.


Powyższa współpraca była możliwa poprzez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15, pokój 16, w godzinach pracy Urzędu, tel. (48) 341 42 30, fax. (48) 341 42 90, e-mail: a.iwanowski@pionki.pl. Wszelaka pomoc organizacjom pozarządowym świadczona była nieodpłatnie.Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek JaneczekW 2011 r. na terenie Gminy Miasta Pionki działało 41 organizacji pozarządowych.Organizacje o charakterze pomocowo - charytatywnym:

1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,Środowiskowe Ognisko Wychowawcze O/Pionki

2.Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej/Oddział Pionki

3.Parafialny Zespół ,,Caritas” Diecezji Radomskiej przy Parafii ś.w. Barbary w Pionkach

4.Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach

5.Stowarzyszenie SUMUS

6.Stowarzyszenie ,,Z nami w przyszłość”

7.Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

8.OSP Pionki

Organizacje o charakterze narodowo –patriotycznym:

9.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód ,,Ziemia Radomska’’

10.Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pionki

11.Związek Strzelecki ,,Strzelec”

12.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pionkach

13.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

14.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Pionki

15.Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”

Organizacje i stowarzyszenia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

16.KS ,,PROCH”

17.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,DELFIN”

18.Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,,JUNIOR”

19.UKS ,,BETA”

20.UKS ,,CHAMPION”

21.Pionkowskie Stowarzyszenie Tenisowe ,,Challenge”

22.Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki

23.Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Pionki

24.TKKF Pionki

Organizacje i stowarzyszenia o charakterze kulturalno-oświatowym:

25.Stowarzyszenie Muzyczne CONSONANAS

26.Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe MUZAK

27.Stowarzyszenie ASTA

28.Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Pionkach

29.Stowarzyszenie Pionkowskich Przedszkoli

30.Stowarzyszenie ,,Pro-IMPULS”

31.Społeczne Ognisko Artystyczne

32.ZNP O/Pionki

33.Stowarzyszenie ,,A Vista”

34.Stowarzyszenie Seniorów ,,Barwy Życia”

35.Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Miejski w Pionkach

Organizacje i stowarzyszenia o charakterze religijnym:

36.Akcja Katolicka Parafialny Oddział przy Parafii Św. Barbary

37.Akcja Katolicka Parafialny Oddział przy Parafii NMP Królowej Polski

Organizacje i stowarzyszenia promocji i ochrony zdrowia:

38.Stowarzyszenie Klub ,,Amazonki” w Pionkach

39.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejski w Pionkach

40.Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy ,,Azyl”

Organizacje wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności:

41.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/PionkiOpracował: Andrzej Iwanowski, podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM Pionki


Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Maja 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341