szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie3dzictwa narodowego na 2012 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2012

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 17 lutego 2012 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Pionki Nr XX/163/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2012”


Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku”


Priorytet nr 1: „Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki” - 8.000,00 zł.

Priorytet nr 2: „Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z  propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”- 7.000,00 zł.

Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 15.000,00 zł

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2012 przyjętym uchwałą Nr XXI/175/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2011 r., w dziale 921 w rozdziale 92195 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki nr 27/2012 z dnia 17.02.2012 r.

Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


Priorytet 1 

1.


 

Społeczne Ognisko Artystyczne

 

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki
1.500,00 zł.2.Stowarzyszenie Pionkowskich Przedszkoli


 

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki
1.500,00 ZŁ.
3.ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”


 

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki1.100,00 zł.


 

4.


 

Stowarzyszenie Muzyczne ,,CONSONANS”

 

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki

1.700,00 zł.


 

5.
 

Stowarzyszenie Seniorów ,,Barwy Życia”

 

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki

2.200,00 zł.


Priorytet 2
1.Stowarzyszenie ASTA


 

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
2.500,00 zł.2.

Stowarzyszenie SUMUS

 

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
2.500,00 zł.3.

ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”

 

,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
2.000,00 zł.


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:Andrzej Iwanowski
data ostatniej modyfikacji: 17 Lutego 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341