szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Podział środków finanasowych dla org. pozarządowych w zakresie ,,Edukacyjnej Opieki Wychowawczej\"

 

ZARZĄDZENIE NR 91/2015

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 26 czerwca 2015 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej


Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz 1118), w związku z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr IV/20/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015”Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”, wybiera się oferty podmiotów wymienionych                   w załączniku do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość wraz z wybranymi priorytetami określa załącznik do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na realizację zadania wynosiła 10.000,00 zł.


  1. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29.01.2015 r., w dziale 854 w rozdziale 85495 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Pionki


/./ Romuald Zawodnik

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 91/2015

z dnia 26.06.2015 r.Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


Zadanie1.


ZHR Obwód „Ziemia Radomska”Edukacyjna Opieka Wychowawcza6.000,00 zł


2.UKS ,,BETA”


Edukacyjna Opieka Wychowawcza


1.400,00 zł


3.


UKS ,,Orlik Pionki”Edukacyjna Opieka Wychowawcza700,00 zł


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Czerwca 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341