szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Podział środków finasowych na 2015 rok dla organizacji pozarządowych w zakresie ,,Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego\"

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2015

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 3 kwietnia 2015 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2015

roku zadania publicznego

dofinansowywanego przez Gminę Miasta

 Pionki w zakresie Ekologii i Ochrony

 Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa

Przyrodniczego


Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz 1118), w związku z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr IV/20/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015”Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego”, wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość wraz z wybranymi priorytetami określa załącznik do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł.


  1. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29.01.2015 r., w dziale 900 w rozdziale 90095 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Pionki

/./ Romuald Zawodnik
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 51/2015

z dnia 03.04.2015 r.Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


Zadanie
1.


ZHR Obwód „Ziemia Radomska”


Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego
4.700,00 zł.


2.


Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe ,,MUZAK”Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego
2.300,00 zł.

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341