szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta:
Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

Rada Miasta Pionki w dniu 23.04.2009 r. Uchwałą Nr LXXIX/383/2009 ustaliła "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Pionki".

Poniżej Zarządzenie i pliki: formularze, wniosek, program, wykaz firm usuwających azbest W dniu 28.05.2009 r. Zarządzeniem Nr 224/2009 z dnia 28.05.2009 r. Burmistrz Miasta Pionki ustalił :


REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom mieszkaniowym dofinansowania na pokrycie części kosztów związanych
z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych nie związanych z działalnością gospodarczą z terenu Gminy Miasta Pionki.

Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł własności do budynku/działki znajdującego się na terenie Gminy Miasta Pionki w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji oraz posiadającym umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i dowody ponoszenia kosztów tych usług.

Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu na podstawie umowy.

§ 2

1. Osoby zamierzające ubiegać się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 winny złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miejskiego w Pionkach (druk wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

2. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki,/np. akt notarialny, odpisu z księgi wieczystej ze zbioru dokumentów oraz wypis z rejestru gruntów/. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli,
 • kserokopię umowy zawartej pomiędzy podmiotem dotowanym, a wykonawcą realizowanego przedsięwzięcia /oryginał do wglądu/,
 • kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest zgodnie
  z §8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz.649/, /oryginał do wglądu/,
 • kserokopię karty przekazania odpadów /oryginał do wglądu/,
 • kserokopię faktury wystawionej przez wykonawcę zrealizowanego przedsięwzięcia obejmującą koszty robót demontażowych, koszty transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest /oryginał do wglądu/.

3. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania będą do pobrania w tut. Urzędzie Miejskim
w pokoju nr 21 lub ze strony internetowej www.pionki.pl

4. Dokument składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii
z oryginałem.

5. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dany rok budżetowy.

Kolejność realizacji następować będzie według stanu technicznego (I stopień pilności) oraz daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miejskiego w Pionkach.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w ciągu 30 dni, na podstawie ww. dokumentów oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji oraz przygotowuje do podpisania umowę dofinansowania.

7. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do:

 • zgłoszenia zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu, zgłoszenia w Starostwie Powiatowym wykonania robót budowlanych dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.
 • podpisania umowy na wykonanie w/w. prac z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę Radomskiego.

8. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego potwierdzą na podstawie wizji w terenie wykonanie prac
w zakresie określonym we wniosku i umowie.

§ 3

Dofinansowaniem objęty będzie koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji w oparciu o umowę prawną zawartą pomiędzy gminą a podmiotem dotowanym.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji oraz dokumentacji technicznej.

Wysokość dofinansowania wynosić będzie 80% kosztów wymienionych w ustępie 1 tegoż paragrafu, jednak nie więcej niż 1500 zł brutto za jedną tonę usuniętego wyrobu zawierającego azbest.

§ 4

Czynności w trakcie rozpatrywania wniosku:

 • sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu.
 • wnioskowanie do Burmistrza Gminy Miasta Pionki o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

§ 5

Zatwierdzona przez Burmistrza kwota dofinansowania wypłacana będzie po zawarciu umowy pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą o dofinansowanie.

§ 6

W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w § 2 oraz zadań, które przeszły do realizacji z roku poprzedniego, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w Uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7

O dofinansowanie będą mogli również ubiegać się właściciele budynków, którzy wymienili pokrycie dachowe z eternitu z zachowaniem przepisów prawa budowlanego przed terminem złożenia wniosku, a zdemontowany eternit jest przechowywany w obrębie nieruchomości na której zlokalizowano budynek z wymienionym dachem. Przepisy powyższe niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2009 r.

Program usuwania azbestu

Formularze Programu usuwania azbestu

Wniosek o dofinansowanie

Wykaz firm gospodarujących azbestem

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Września 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341