szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta:
Usuwanie azbestu

Zgłoszenie azbestu do ewidencji

Podstawy prawne

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r. z poźn. zm.)


ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. Nr 3, poz. 20 z 2004 r. z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
(Dz. U. Nr 216, poz. 1824 z 2005 r.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z 2004 r.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z 2003 r.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Przepisy nakazują usuwanie wyrobów zawierających azbest i oddawania do utylizacji do uprawnionych przedsiębiorców.

Największe ilości azbestu są w wyrobach budowlanych używanych powszechnie w latach 70-tych i 80-tych na pokrycia dachowe. Wg przeprowadzonej inwentaryzacji na posesjach prywatnych jest 62 068 m2 pokryć dachowych (płyty faliste i płyty płaskie) zawierających azbest.

Szczegółowy sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest określa rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. W przypadku przedsiębiorców będących właścicielem, zarządcą, użytkownikiem jeden egzemplarz inwentaryzacji należy przedłożyć w formie pisemnej wojewodzie, w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami – przedkładają informację odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznie aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.


Posiadacz wyrobu zawierającego azbest z terenu Pionek ma obowiązek zgłoszenia jego posiadania do Urzędu Miasta Pionki. Zgłasza się również usunięcie wyrobu zawierajacego azbest.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST2.doc

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.doc

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Września 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341