szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza. Podział środków finansowych w zakresie:Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2014

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2014”


Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku”


Priorytet nr 1: „Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 10.000,00 zł.

Priorytet nr 2: „Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”- 8.000,00 zł.

Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 18.000,00 zł

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2014 przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013 r., w dziale 921 w rozdziale 92195 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          Burmistrz Miasta Pionki

                                                                         /./ Marek Janeczek

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki nr 36/2014 z dnia 31.03.2014 r.


Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


Priorytet 1


1.

Społeczne Ognisko Artystyczne

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


2.300,00 zł

2.

Stowarzyszenie Seniorów ,,Barwy Życia”


Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


1.300,00


3.

Stowarzyszenie Muzyczne ,,CONSONANS”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


2.400,00 z

4.

ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”


Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


1.500,00 zł

5.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


1.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Seniorów ,,Kontrast”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


1.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Klub Seniora ,,Promyk Nadziei”

Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki


500,00 zł


Priorytet 21.


Stowarzyszenie ASTA,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
4.000,00 zł


2.
ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska”,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”
4.000,00 zł


3.
ZHP Hufiec Pionki


,,Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw”


Brak dofinansowania ze względu na zbyt niską punktację 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Kwietnia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341