szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Konkursy 2014 - Ogłoszenie

 

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia ,, Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”


Burmistrz Miasta Pionki

ogłasza: otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku, w zakresie:

Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej; Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Pomocy Społecznej oraz Ochrony i Promocji Zdrowia.


I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Pionki – 110.000,00 zł.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Miasta Pionki.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 18.000,00 zł.

1. Edukacja kulturalno–artystyczna dzieci i młodzieży oraz osób starszych w różnych formach, z terenu Gminy Miasto Pionki –10.000,00 zł.,

2. Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym druk wydawnictw – 8.000,00 zł.


III. Pomoc Społeczna – 35.000,00 zł.

1. Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasto Pionki – 30.000,00 zł.

2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasto Pionki – 5.000,00 zł.


IV. Ochrona i Promocja Zdrowia – 7.000,00 zł.

1. Edukacja, profilaktyka, rehabilitacja fizyczna i psychiczna mieszkańców Gminy Miasto Pionki w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Podane powyżej kwoty na realizację niniejszych zadań są ujęte w projekcie budżetu Gminy Miasta Pionki na rok 2014. Ostateczna kwota na realizacje powyższych zadań zawarta zostanie w umowie na realizację zadania.Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert: od dnia 22.02.2014 r., do dnia 14.03.2014r., do godz.15.00

2. Ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie opatrzonej opisem, jakiego konkursu i zadania ona dotyczy, należy złożyć w powyższym terminie w sekretariacie Burmistrza Miasta Pionki, lub przesłać droga pocztową na adres:

Urząd Miasta Pionki, 26 – 670 Pionki, Alej Jana Pawła II 15.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.


Termin i warunki realizacji zadań zleconych:

Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2013 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji tych zadań określone zostaną w stosownych umowach.


Postępowania konkursowe prowadzone będą zgodnie z :

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

3. Ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz 25),

5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. oraz w sprawie powołania komisji konkursowych.


Inne ważne informacje:

1) wzory ofert, wzory umów, wzory sprawozdań i wzory załączników do ofert oraz wszelkie informacje dotyczące konkursów,

2) szczegóły dotyczące:

  • ogólnych zasad przyznawania dotacji,

  • terminów i warunków realizacji poszczególnych zadań,

  • terminów i warunków składania ofert,

  • terminów, trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert,

  • zasad odrzucania ofert konkursowych,

  • zasad oceny ofert konkursowych,

  • innych ważnych informacji,

dostępne są w:

* Wydział Inwestycji i Rozwoju UM Pionki, Aleja Jana Pawła II 15,

pok. nr 16 (I piętro), telefon: (48) 341 42 30 (Andrzej Iwanowski),

* na stronie internetowej UM Pionki – www.pionki.pl,

* w Biuletynie Informacji Publicznej UM Pionki:

http://bip.pionki.mserwer.pl w zakładce: Ogłoszenia/Organizacje Pozarządowe.

Na wybrane zadanie, oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Konkursy mogą być unieważnione bez podania przyczyn.Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 21 Lutego 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341