szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie Konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 109 /2014

Burmistrza Miasta Pionki

z dnia 20 listopada 2014 r.


w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.


Na podstawie art. 5, pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r.     Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Pionkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:


§ 1.


1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje odbędą się w dniach od 20 listopada 2014 r. do 3 grudnia 2014 r.

3. Pisemną formę konsultacji z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji i sporządzenie sprawozdania jest Wydział Inwestycji i Rozwoju UM Pionki


§ 2.


Sporządzenie sprawozdania z konsultacji, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Miasta Pionki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


§ 3.


Niniejsze ogłoszenie publikuje się na:

1) stronie internetowej Miasta Pionki, w Biuletynie Informacji Publicznej,  w zakładce ogłoszenia – organizacje pozarządowe,

2) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pionki.


§ 4.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Sekretarz Miasta Pionki.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                             Burmistrz Miasta Pionki


                                             /./ Marek Janeczek


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 21 Listopada 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341