szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Wybory i referenda:
Kalendarz wyborczy

 KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 25 MAJA 2014 R.

Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 5 kwietnia 2014 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych,

powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24.00

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 20 kwietnia 2014 r.

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 kwietnia 2014 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla

głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 2 maja 2014 r.

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 4 maja 2014 r.

powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 maja 2014 r.

do dnia 11 maja 2014 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 10 maja 2014 r.

do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 24.00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 10 maja 2014 r.

zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 11 maja 2014 r.

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą, – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich

wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. godz. 700–2100

głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym  przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

 

Na podstawie Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - http://pkw.gov.pl/2014/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-24-lutego-2014-r-o-zarzadzeniu-przez-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-wyborow-do-parlamentu-europejskiego-oraz-o-okregach-wyborczych-i-siedzibach-okregowych-komisji-wyborczych.html

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Marca 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341