szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Wykonanie filmu promocyjnego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie filmu promującego projekt unijny: „Internet szansą rozwoju Gminy Miasta Pionki’’. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

1.     Czas trwania filmu: od 3 do 4 minut, kolor, lektor, format podstawowy 1920x1080, format do publikacji strumieniowej, umieszczenie filmu w serwisie YouTube.

2.     Celem filmu jest informacja o projekcie, jego celach; należy zamieścić wywiady z beneficjentami, wypowiedź przedstawiciela gminy

3.     Film należy zrealizować na podstawie materiałów informacyjnych dostarczonych przez koordynatora projektu pana Ryszarda Szwabowicza.

4.     Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1) oraz być podpisana przez Wykonawcę. Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta, w tym co najmniej: nazwę, adres, telefon i adres poczty elektronicznej
- zestawienie wykonanych filmów z podaniem terminu realizacji, długości filmu i zleceniodawcy,
- jeden film wykonany przez oferenta na dowolnym nośniku elektronicznym (do zwrotu).

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2015. do godz. 12.00 w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie filmu promocyjnego”.
  2. Kryteriami wyboru oferty jest cena brutto (60%) oraz ocena załączonych do oferty dokumentów i załączonego filmu (40%).
  3. Film będący  przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18.12.2015r. do godz. 12.00.
  4. Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

zał.1 oferta

zał.2 umowa

Jolanta Sarnecka-Buczek

Z-ca Burmistrza Miasta Pionki

Pionki, dnia 04.12.2015r

 
informacje wprowadził:Ryszard Szwabowicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Grudnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341