szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie ,,Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2015 roku\"

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA

MIASTA PIONKI

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2015 roku w zakresie ,,Edukacyjnej opieki wychowawczej'' oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz obowiązującej Uchwały Rady Miasta Pionki Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok”Burmistrz Miasta Pionki


zarządza, co następuje:


§ 1.

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie: Edukacyjnej opieki wychowawczej.

2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta.


§ 3.

Do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 powołuje się komisję konkursową w składzie:

1. Irena Jolanta Mączyńska – Przewodnicząca Komisji,

2. Jolanta Michajluk – Członek,

3. Aneta Chołuj - Członek.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pionki

/./ Romuald ZawodnikDziałając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2015 roku”


Burmistrz Miasta Pionki

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ,,Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionych zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasta Pionki wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Na realizację zadania Burmistrz Miasta Pionki przeznaczy środki, które określone zostały w budżecie Miasta Pionki na rok 2015, w kwocie 10.000 złRodzaj zadania: Edukacyjna Opieka Wychowawcza.


Priorytet: Zorganizowanie wypoczynku letniego (co najmniej 10-dniowego), poza miejscem zamieszkania na terenie Polski, dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzącej z terenu Gminy Miasta Pionki – kwota 10.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

1.Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)                 2.Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.                    3.Dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.                                                                                                           4.W przypadku wspierania wykonania zadania publicznego, wymagany minimalny finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania wynosi 10 % wartości projektu.             5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.                             6.Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, w takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.                                                 7.W przypadku otrzymania dotacji w kwocie innej niż ta, o którą wystąpiono, oferent zobowiązany jest dostosować harmonogram i kosztorys, w tym wkład własny z zachowaniem procentowego udziału przedstawionego w pierwotnej ofercie.                                       8.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Pionki, a oferentem.                                                   9.Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki, chyba, że dopuszcza tego ustawa.                         10.Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizację dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.                                                              11.Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia oferty przez danego oferenta przed rozstrzygnięciem konkursu, ale tylko w przypadku, gdy zażąda tego organ zlecający zadanie. 12.Zadania będą dofinansowane w następujący sposób: - jednorazowe przekazanie przyznanej dotacji na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy, - kwota dotacji może być przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy maksymalnie w trzech ratach w okresie do 30 dni od podpisania umowy, ale dopiero po złożeniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania i zaakceptowaniu go przez Zleceniodawcę

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane w okresie od dnia 27.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.                                                                                                           2.Dopuszczone jest 10% przesunięcie wydatków w pozycji jednostkowej kosztów dotacji. 3.Przesunięcia w wydatkach budżetowych przekraczających 10% zadania realizowanego przez organizację, objętego dotacją z budżetu Gminy Miasta Pionki, mogą nastąpić w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Pionki.   4.Zadania winny być zrealizowane ze szczególną starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


Termin i warunki składania ofert:


 1. Termin składania ofert: od dnia 22.05.2015 r. do dnia 12.06.2015 r., do godz. 15.00

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w określonym terminie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Burmistrza Miasta Pionki, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta, 26-670 Pionki, Al. Jana Pawła II 15 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta).

 3. Czytelnie wypełniona oferta, musi być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25),

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta oraz pieczątką imienną osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, złożona wraz z wymaganymi załącznikami
  w jednym egzemplarzu, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs – Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, z podaniem priorytetu.


Do oferty należy dołączyć:


 1. Statut organizacji.

 2. Aktualny wyciąg z KRS.

 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności realizowanej przez podmiot za 2014 r.

 4. Sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za 2014 r.

 5. Pisemne oświadczenie o numerze konta.

 6. Zarejestrowany „Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży” przez organizatora do Kuratorium Oświaty oraz pisemne Zaświadczenie o zgłoszeniu z podanym numerem, wydane przez właściwego Kuratora Oświaty.

 7. Lista uczestników wypoczynku z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania.

UWAGA:


 • dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być opisane i opatrzone kolejnym numerem (w prawym górnym rogu Przykład: Załącznik nr 1 do oferty na realizację zadania własnego Gminy Miasta Pionki w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej ) oraz wymienione w ofercie w porządku nadanej numeracji,

 • dokumenty składane w kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę),

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 • Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 • Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Pionki.

 • Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.

 • Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Burmistrza Miasta Pionki.

 • Decyzja Burmistrza w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.

 • Decyzja Burmistrza stanowi podstawę do zawarcia umów z podmiotami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

 • Lista podmiotów, które przystąpiły do konkursu oraz wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

 • niekompletne (np. brak koperty i opisu na kopercie, brak podpisów, brak załączników itp.)

 • nie spełniające warunków konkursu,

 • dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji,

 • dotyczące zadania niezgodnego z wymienionymi w ogłoszeniu o konkursie,

 • złożone przez podmiot nieuprawniony (zgodnie z warunkami ogłoszenia o konkursie),

 • złożone po terminie,

 • niezgodne z priorytetem,

 • z niską oceną merytoryczną,

 • podpisane niezgodnie z załączonym rejestrem

 • podmiotów, które nie wykonały należycie lub nie złożyły prawidłowego sprawozdania z realizacji zadań, wynikających z umów zawartych z Gminą Miasta Pionki w roku poprzednim.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

* wartość merytoryczna, w tym charakterystyka zadania i opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, (od 0 do 40 punktów)

* wysokość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania, zasadność kalkulacji kosztów, (od 0 do 20 punktów)

* liczba i opis adresatów - beneficjentów projektu adekwatna do rodzaju zadania i planowanych wydatków (od 0 do 15 punktów)

* dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (od 0 do 10 punktów)

* zakładane cele i rezultaty realizacji zadania (od 0 do 10 punktów)

* ocena dotychczasowej współpracy z Gminą Miasta Pionki ( w tym rzetelność i terminowość rozliczeń w latach ubiegłych) (od 0 do 5 punktów)

Najwyższa możliwa liczba uzyskanych punktów – 100.

Inne ważne informacje:


Zleceniobiorcy zobowiązani są do:


 1. Korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, stanowi ona załącznik do umowy ze stowarzyszeniem na realizację zadania zleconego.

 2. Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Pionki na realizację zadania.

 3. Sporządzania i składania sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie (wg wzoru sprawozdania opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) .

 4. Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym Gminy Miasto Pionki podczas realizacji zadania.

 5. Przedstawienie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
  w Pionkach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, protokółów, wykazu adresatów zadania itp.) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 6. Kontrola, o której mowa w pkt 5 nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.


Wzór oferty, załączników, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w :

WYDZIALE PROMOCJI I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ UM Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, pokój Nr 16 (I piętro), tel. 048 341 42 90 (Andrzej Iwanowski), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Pionki: http://www.bip.pionki.mserwer.pl , w zakładce: Ogłoszenia/Organizacje Pozarządowe.


Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyn.

Na wybrane zadania oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:


 1. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 2. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ),

 3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 4. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

 5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pionki Nr 75/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2015 roku w zakresie: Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz powołania komisji konkursowej.


Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych tego samego rodzaju w latach poprzednich

Burmistrz Miasta Pionki w 2005r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej czterem podmiotom na kwotę: 29.500, 00zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2006r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej siedmiu podmiotom na kwotę: 35.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2007r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ośmiu podmiotom na kwotę: 35.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2008r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej trzem podmiotom na kwotę: 35.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2009 r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej czterem podmiotom na kwotę: 30.450,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2010 r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pięciu podmiotom na kwotę: 42.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pionki w 2011 r. udzielił dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej siedmiu podmiotom na kwotę: 35.000,00 zł.

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Maja 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341