szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Pomoc Społeczna, Podział środków na 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2013

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Pomocy Społecznej w 2013 r.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXX/233/2013 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013”


                        Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Pomocy Społecznej w 2013 roku”


Priorytet 1: „ Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 10.000,00 zł.

Priorytet 2: ,, Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki” - 5.000,00 zł.

Postanawia się odrzucić ofertę podmiotu na realizację zadania w Priorytecie 1, a wybrać ofertę podmiotu na realizację zadania w Priorytecie 2, co zawiera załącznik do zarządzenia.

  1. Podmiotowi, o którym mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość wraz z wybranym priorytetem określa załącznik do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na zadanie wynosi 5.000,00 zł

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2013 przyjętym uchwałą Nr XXIII/246/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013 r., w dziale 852 w rozdziale 85295 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Burmistrz Miasta Pionki

                                                                                                 /./ Marek Janeczek

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 22/2013 z dnia 02.04.2013 r.

Lp.Podmiot


Zadanie


Kwota dotacji


Priorytet 11.


Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św. Barbary w Pionkach


„Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”
Oferta odrzucona


Priorytet 21.TPD Oddział Starostwa Radom, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Pionkach
,,Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasta Pionki ”5.000,00 zł. 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:A. Iwanowski
data ostatniej modyfikacji: 3 Kwietnia 2013 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341