szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrza Miasta. Podział środków finansowych w zakresie: Promocja i Ochrona Zdrowia

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2014

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 3 kwietnia 2014 roku


w sprawie wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w 2014 roku


Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014”Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadań z zakresu „Ochrony i Promocji Zdrowia w 2014 roku”


„Ochrona i Promocja Zdrowia w 2014 roku” – 7.000,00 zł.


Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o których mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość wraz z wybranymi priorytetami określa załącznik do zarządzenia.


§ 2.

  1. Łączna kwota przyznana na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł.


  1. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2013 przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013 r., w dziale 851 w rozdziale 85195 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

 

            Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 40/2014

                 z dnia 03.04.2014 r.Lp.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


Zadanie
1.ZHR Obwód „Ziemia Radomska”


Edukacja, profilaktyka, rehabilitacja fizyczna i psychiczna mieszkańców Gminy Miasta Pionki w zakresie ochrony i promocji zdrowia
1.500,00 zł.2.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Pionkach
Edukacja, profilaktyka, rehabilitacja fizyczna i psychiczna mieszkańców Gminy Miasta Pionki w zakresie ochrony i promocji zdrowia
2.000,00 zł.3.


Stowarzyszenie Klub ,,Amazonki” w Pionkach


Edukacja, profilaktyka, rehabilitacja fizyczna i psychiczna mieszkańców Gminy Miasta Pionki w zakresie ochrony i promocji zdrowia”2.000,00 zł.4.ZHP Hufiec Pionki

Edukacja, profilaktyka, rehabilitacja fizyczna i psychiczna mieszkańców Gminy Miasta Pionki w zakresie ochrony i promocji zdrowia”1.500,00 zł.


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Kwietnia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341