szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Podział środków finansowych na 2015 rok dla organizacji pozarządowych w zakresie ,,Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej\'

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2015

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 3 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2015 roku.

Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 594 ze zmianami), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), w związku z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr IV/20/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015”

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.


  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadania z zakresu ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”


Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki

Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o którym mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.


  1. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła - 205.000,00 zł.

Rozdysponowano kwotę – 176.000,00 zł.

  1. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29.01.2015 r., w dziale 926 w rozdziale 92695 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.


§ 3.


Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pionki

/./ Romuald Zawodnik

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki

Nr 53/2015 z dnia 03.04.2015 r.


L.p.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


1.


UKS „Orlik”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki8.000,00 zł.


2.


Centrum TANG SOO DO

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki


15.000,00 zł.


3.


PTS


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki


18.000,00 zł.


4.


UKS „BETA”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki


15.000,00 zł.


5.


MUKS ,,Delfin”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki


9.000,00 zł.


6.


ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska'

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki


1.000,00 zł.


7.

Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe ,,MUZAK”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


1.000,00 zł.


8.UKS ,,CHAMPION”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


20.000,00 zł.


9.


ZHP Hufiec Pionki


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


1.000,00 zł.


10.PST ,,CHALLENGE”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


0.00 zł.


11.KS ,,Proch”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


70.000,00 zł.


12.


Stowarzyszenie ASTA


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


2.000,00 zł.


13.


Ochotnicza Straż Pożarna w Pionkach


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


11.000,00 zł.


14.
SSW ,,SPARTA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasta Pionki”


5.000,00 zł.


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341