szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zarządzenie Burmistrz Miasta.Podział środków w zakresie Kultury fizycznej i Sportu na 2014 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2014

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Wspierania                         i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2014 roku.

Na podstawie Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), z Art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014”

Burmistrz Miasta Pionki

zarządza, co następuje:


§ 1.


  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie powyższych ustaw na realizację zadania z zakresu ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”


Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci                    i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki

Wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.


  1. Podmiotom, o którym mowa powyżej udziela się dotacji na realizację zadania, którego wysokość określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2.


  1. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła - 110.000,00 zł.

  2. Środki na realizację zadania określone w załączniku, zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2013 przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013 r., w dziale 926 w rozdziale 92695 pozostała działalność § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 3.


Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń zostaną określone w stosownych umowach.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki

Nr 35/2014 z dnia 31.03.2014 r.


L.p.

Podmiot

Zadanie

Kwota dotacji


1.


UKS „BETA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


10.000,00 zł.


2.


UKS „Orlik”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


2.000,00 zł.


3.


KS ,,Proch”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


42.000,00 zł.


4.


MUKS ,,Delfin”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


8.000,00 zł.


5.


PTS

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


10.000,00 zł.


6.


ZHR Obwód ,,Ziemia Radomska'

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki


2.000,00 zł.


7.


UKS ,,CHAMPION”


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


18.000,00 zł.


8.
Stowarzyszenie ASTA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


2.000,00 zł.


9.


UMKS ,,Junior”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


8.000,00 zł.


10.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pionkach

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


1.000.00 zł.


11.
ZHP Hufiec Pionki

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


2.000,00 zł.


12.
Centrum TANG SOO DO

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, z terenu Gminy Miasto Pionki”


5.000,00 zł.


 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Marca 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341