szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku PG2 na bibliotekę

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego:

„Adaptacja pomieszczeń budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2
 w   Pionkach na pomieszczenia biblioteki”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2015r. do  godz. 12.00  w   pokoju  nr  1  Urzędu  Miasta  Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670  Pionki  w  zamkniętej  kopercie  z  napisem  „Oferta na wykonanie projektu adaptacji PG2 na bibliotekę’’.

Oferta powinna być złożona na  załączonym  formularzu  ofertowym  (załącznik)  oraz  powinna być  podpisana przez Wykonawcę. Informacja  o  wyborze  oferty  zamieszczona zostanie na stronie:  www.bip.pionki.mserwer.pl

 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego adaptacji pomieszczeń parteru (korytarz i mała sala gimnastyczna) zachodniego skrzydła budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2  w   Pionkach na pomieszczenia biblioteki miejskiej, adaptacja pomieszczeń na I piętrze tego budynku na salę gimnastyczną, wykonanie niezależnego wejścia do biblioteki oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkiem a ul. Słowackiego.

Projekt budowlany wykonawczy adaptacji PG2 powinien obejmować m.in.:

1)  Projekt zagospodarowania terenu (działki) – chodniki, podjazdy, parkingi itp.,

2)  Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy, zawierający w szczególności:

a)    projekt archtektoniczno-konstrukcyjny wykonawczy przebudowy budynku,

b)    projekt techniczny remontu elewacji budynku z uwzględnieniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

c)     projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznej

d)    projekt techniczny przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej,

3)       Wykonanie przedmiarów wszystkich robót budowlanych oddzielnie dla każdego rodzaju robót, z podziałem na zadania lub pomieszczenia.

4)       Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wszystkie roboty budowlane i dostawy wg wykonanych przedmiarów, oddzielnie dla  każdego rodzaju robót, z podziałem jak przedmiar robót.

5)       Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania na podstawie wykonanego Projektu budowlanego wykonawczego przebudowy.

6)       Projekt budowlany wykonawczy winny być wykonany w 6 egzemplarzach (plus w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive w plikach pdf), pozostałe opracowania w 1 egzemplarzu (plus w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive).

7)       Projektant w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest także do:

a)    wystąpienia i uzyskania koniecznych opinii, decyzji i uzgodnień projektu budowlanego, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych,

b)    sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

8)       Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i przy  dołożeniu  najwyższej  staranności.

9)       Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z  2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i przy  dołożeniu  najwyższej  staranności.

10)   Projektant na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, technologiczne i materiałowe przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia.

11)   Projektant dokona wszelkich koniecznych uzgodnień oraz uzyska dla Gminy pozwolenie na budowę.

12)   Wykonawca przedstawi swoje wynagrodzenie za ww. prace. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Termin wykonania zamówienia

 Okres realizacji zamówienia: 11 tygodni od daty podpisania umowy.

 

 załacznik oferta

 
informacje wprowadził:Ryszard Szwabowicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Lutego 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341