szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Ogłoszenia

Konkursy 2010


Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady Miasta Pionki Nr LXXVI/371/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy – Miasto Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2009”

Burmistrz Miasta Pionki

ogłasza: otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego w 2010 roku, w zakresie:

Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Ochrony i Promocji Zdrowia, Edukacyjnej Opieki Wychowawczej, Turystyki i Pomocy Społecznej.


I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na  terenie Gminy Miasta Pionki – do 220.000,00 zł.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej  sportowo z terenu Gminy Miasta Pionki – do 170.000,00 zł.,

2. Organizacja obozów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy  Miasta Pionki – do 25.000,00 zł.,

3. Organizacja masowych sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy  Miasta Pionki oraz promocja kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności  lokalnej – do 25.000,00 zł.

II. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – do 15.000,00 zł.

1. Edukacja kulturalno – artystyczna dzieci i młodzieży w różnych formach na terenie Gminy Miasta Pionki – do 8.000,00 zł.,

2. Organizowanie lub udział w festiwalach, przeglądach, plenerach, warsztatach, wystawach artystycznych na terenie Gminy Miasta Pionki i okolicznych gmin – do 5.000,00 zł.,

3. Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego – do 2.000,00 zł.

III. Ochrona i Promocja Zdrowia – do 5.000,00 zł.

IV. Edukacyjna Opieka Wychowawcza – do 45.000,00 zł.

1. Organizowanie wolnego czasu, zajęć pozalekcyjnych w ramach działalności świetlicy środowiskowej, dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, z terenu Gminy Miasta Pionki – do 25.000,00 zł.,

2. Zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej między innymi z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, z terenu Gminy Miasta Pionki – do 20.000,00 zł.

V. Turystyka – do 15.000,00 zł.

1. Wspieranie imprez, sympozjów, konferencji turystyczno – krajoznawczych służących upowszechnianiu turystyki wśród społeczności lokalnej – do 10.000,00 zł.,

2. Wspieranie druku wydawnictw promujących walory turystyczno – krajoznawcze Gminy Miasta Pionki – do 5.000,00 zł.

VI. Pomoc Społeczna – do 20.000,00 zł.

1. Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – do 16.000,00 zł.

2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i rodzin nie objętych pomocą MOPS – do 4.000,00 zł.

Podane powyżej kwoty na realizację niniejszych zadań są ujęte w projekcie budżetu Gminy Miasta Pionki na rok 2010. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu. Ostateczna kwota na realizacje powyższych zadań zawarta zostanie w umowie na realizację zadania.


Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert: 25.01.2010r., do godz.15.00

2. Ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie opatrzonej opisem, jakiego konkursu i zadania ona dotyczy, należy złożyć w powyższym terminie w sekretariacie Burmistrza Miasta Pionki, lub przesłać droga pocztową na adres:

Urząd Miasta Pionki, 26 – 670 Pionki, Alej Jana Pawła II 15.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin i warunki realizacji zadań zleconych:

Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia 01.01.2010r.dDo dnia 29.12.2010r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji tych zadań określone zostaną w stosownych umowach.

Postępowania konkursowe prowadzone będą zgodnie z :

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

3. Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

4. Ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. W sprawie wzoru oferty na realizację zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005r. Nr 264 poz. 2207),

6. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

Inne ważne informacje:

1) Wzory ofert, wzory umów, wzory sprawozdań i wzory załączników do ofert oraz wszelkie informacje dotyczące konkursów,

2) szczegóły dotyczące:

  • ogólnych zasad przyznawania dotacji,
  • terminów i warunków realizacji poszczególnych zadań,
  • terminów i warunków składania ofert,
  • terminów, trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert,
  • zasad odrzucania ofert konkursowych,
  • zasad oceny ofert konkursowych,
  • innych ważnych informacji,dostępne są w:

* Wydział Inwestycji, Rozwoju i Integracji UM Pionki, Aleja Jana Pawła II 15,pok. nr 16 (I piętro), telefon: (48) 341 42 30 (Andrzej Iwanowski),

* e mail:  rozwoj@pionki.pl

* na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Pionki: http://www.bip.pionki.mserwer.pl w zakładce: Ogłoszenia/Org. Pozarządowe.

Na wybrane zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Konkursy mogą być unieważnione bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta Pionki

Marek Janeczek


 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki

KONKURS_Sport 2010-Dokumenty.doc

Konkurs Sport 2010 - zarzadzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu.doc

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

KONKURS-Kultura 2010, dokumenty.doc

Kultura 2010-zarządzenie Burmistrza Miasta.doc

Ochrona i Promocja Zdrowia

KONKURS-Ochrona i Promocja Zdrowia 2010.doc

Konkurs-Ochrona i Promocja Zdrowia 2010, Zarządzenie.doc 
 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza

KONKURS- Edukacyjna Opieka Wychowawcza w 2010r..doc

Konkurs - Edukacjna Opieka Wychowawcza 2010, Zarządzenie Burmistrza.doc  
Turystyka

KONKURS- Turystyka 2010.doc

Konkurs-Turystyka 2010, Zarządzenie Burmistrza.doc 

Pomoc Społeczna

KONKURS - Pomoc Społeczna 2010.doc

Konkurs-Pomoc Społeczna 2010, Zarządzenie Burmistrza.doc

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Maja 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341