szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta:
Dowody osobiste

SPRAWY DOWODÓW OSOBISTYCH:

Sprawy dowodów osobistych reguluje ustawa z 10 kwienia 1974 r. O ewidencji ludności i dowodach osobitych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r. z późn. zm. ), a także rozporządzenie RM z 06.02.2009 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 384 ) okreslające wzór dowodu osobistego oraz tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.


Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Urzędu Miasta Pionki

pokój nr 29 (I piętro)

tel./fax 48/ 341-42-51

tel. 48/ 341-42-53


Wniosek na dowód składa się osobiście.


Dowód odbiera się osobiście.


Wyrobienie dowodu jest bezpłatne.


Czas oczekiwania na dowód osobisty – 30 dni.


Dowód osobisty wydawany jest na okres:


 • 10 lat od daty jego wydania,
 • 5 lat dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia,
 • na czas nieoznaczony dla osoby, która ukończyła 65 rok życia.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku na dowód osobisty:


 1. Wypełniony wniosek na dowód osobisty ( nie podpisywać wniosku – podpis przy urzędniku ).
 2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm ( lewy półprofil z widocznym lewym uchem ).
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia ( oryginał ) w przypadku osób o stanie cywilnym: panna, kawaler urodzonych poza Pionkami.
 4. Skrócony odpis aktu małżeństwa ( oryginał ) w przypadku osób o stanie cywilnym: mężatka, żonaty, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony; akt sporządzony poza Pionkami.
 5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 4 i 5, jeżeli zostały sporządzone w USC w Pionkach ( potwierdzenie danych następuje w tut. USC ).
 6. Poprzedni dowód osobisty do wglądu.
 7. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego należy rozliczyc się z poprzedniego dowodu. Stary dowód osobisty po odpowiedniej anulacji urzędowej zostaje oddany petentowi.


Osoba małoletnia od 13 do 18 roku życia składa wniosek jak również odbiera dowód osobisty w obecności przedstawiciela ustawowego ( matka, ojciec, opiekun prawny ). Osoba małoletnia musi zgłosić się z legitymacją szkolną lub paszportem.

Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia, może otrzymać dowód osobisty na uzasadniony, pisemny wniosek obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Osoba małoletnia musi zgłosić się z legitymacją szkolną lub paszportem.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek złożyć wniosek o wymianę dokumentu w terminie do 14 dni w razie:


1. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym tj.:

 • zmiana adresu zameldowania,
 • wymeldowanie,
 • zmiana nazwiska wynikająca ze zmiany stanu cywilnego,
 • zmiana imienia, nazwiska decyzją administracyjną,
 • zmiana numeru PESEL.


W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą (pobyt udokumentowany) termin ten wynosi 3 miesiące.


niezwłocznie w razie:

 1. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby.


nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.


Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1 i 6;
 5. po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych zawartych w dokumencie. Dla obywateli polskich przebywających za granicą okres ten wynosi 4 miesiące (pobyt udokumentowany);
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

 
informacje udostępnił:Aneta Stępniak
data udostępnienia: 2012-09-09 10:16:55
ostatnia modyfikacja: Aneta Stępniak 2014-07-01 13:33:54 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339